ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ แรงจูงใจ และสภาพแวดล้อม ส่งผลต่อความผูกพันองค์กร ของพนักงานกลุ่มบริษัทนทลิน

เสกสรรค์ ดุมแก้ว, สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ, กนกรัชต์ ระย้า

Abstract


วัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อความความผูกพันองค์กรของพนักงานกลุ่มบริษัทนทลิน 2) เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความความผูกพันองค์กรของพนักงานกลุ่มบริษัทนทลิน 3) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความความผูกพันองค์กรของพนักงานกลุ่มบริษัทนทลิน กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานของกลุ่มบริษัทนทลิน จำนวน 203 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Google Form) สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณา คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า 1) ค่าปัจจัยของด้านภาวะผู้นำ ส่งผลต่อความความผูกพันองค์กรของพนักงานกลุ่มบริษัท นทลิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ส่งผลต่อความความผูกพันองค์กรของพนักงานกลุ่มบริษัท นทลิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ปัจจัยของด้านสภาพแวดล้อม ส่งผลต่อความความผูกพันองค์กรของพนักงานกลุ่มบริษัท นทลิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.