ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางตามนักรีวิวบนสื่อออนไลน์ ไปใช้บริการร้านคาเฟ่ ในเขตกรุงเทพมหานคร

กฤติมา เกิดสุภาพ, ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์, บุญทา ชัยเลิศ

Abstract


การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางตามนักรีวิวบนสื่อออนไลน์ ไปใช้บริการร้านคาเฟ่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 403 คน ประชากรที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ประชากรที่พักอาศัย ทำงาน หรือกำลังศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็นผู้ที่เคยไปใช้บริการร้านคาเฟ่ตามนักรีวิวบนสื่อออนไลน์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม และแจกแบบสอบถามผ่านออนไลน์สร้างเป็นแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์ด้วย Google form โดยใช้เครื่องมือสถิติที่สำคัญ ได้แก่ การหาค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม (Independent-samples t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ไปใช้บริการร้านคาเฟ่ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี โดยมีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางตามนักรีวิวบนสื่อออนไลน์ ไปใช้บริการร้านคาเฟ่ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเดินทางตามนักรีวิวบนสื่อออนไลน์เป็นลำดับแรก คือ บรรยากาศของร้าน, รองลงมาคือ วีดีโอ หรือภาพถ่าย, อาหารขนม หรือเครื่องดื่มของร้าน, สถานที่ตั้งของร้าน,ราคาของสินค้า และอื่นๆ ตามลำดับ ผลการทดสอบสมมุติฐานความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางตามนักรีวิวบนสื่อออนไลน์ไปใช้บริการร้านคาเฟ่ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปใช้บริการร้านคาเฟ่ในเขตกรุงเทพมหานคร ในส่วนของปัจจัยด้านอายุ อาชีพและรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันนั้นมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปใช้บริการร้านคาเฟ่ในเขตกรุงเทพมหานคร

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.