ประสิทธิผลของการใส่รองเท้าบรรเทาอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน

ภัชรินทร์ กลั่นคูวัฒน์, สรรใจ แสงวิเชียร, ศุภะลักษณ์ ฟักคำ, ปริญญา ทวีชัยการ, เวณิกา ทวีชัยการ

Abstract


โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อย ผู้ป่วยเบาหวานยังมีภาวะแทรกซ้อนอีกเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ประสาทตาเสื่อม โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ  และที่พบได้บ่อยคืออาการชาเท้า เนื่องจากความเสื่อมของเส้นประสาทส่วนปลายเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดแผลที่เท้านำไปสู่การตัดเท้าในที่สุด วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใส่รองเท้าบรรเทาอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน วิธีการศึกษาทำการศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการรักษาที่คลินิกโรคเรื้อรังสาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 30 คน ใส่รองเท้าบรรเทาอาการชาเท้าทุกวัน วันละ 30 นาที เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 4 สัปดาห์ โดยก่อนและหลังการรักษาผู้ป่วยได้รับการทดสอบประสาทรับความรู้สึกที่เท้าด้วยเครื่องมือ monofilament 10 g วิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลโดยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) และวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบประสาทรับความรู้สึกเท้าก่อนและหลังการรักษาโดยใช้สถิติ Paired  t-test  ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยเบาหวานมีค่าเฉลี่ยการทดสอบประสาทรับความรู้สึกที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.01) สรุปการใส่รองเท้าบรรเทาอาการชาเท้า คือการกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าและการแช่เท้าด้วยน้ำสมุนไพรมารวมกัน สามารถลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวานได้ และเพิ่มระยะเวลาการใส่รองเท้ายังทำให้อาการชาเท้าลดลงมากขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เท้า การเกิดแผลที่เท้ากับผู้ป่วยเบาหวานต่อไป

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.