กระบวนการทำงาน ความเสี่ยงขององค์กร และแรงจูงใจ ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนที่เป็นห้างสรรพสินค้าช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สิทธินนท์ ชาคำ, สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ

Abstract


การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของกระบวนการทำงาน อิทธิพลของความเสี่ยงขององค์กร และอิทธิพลของแรงจูงใจ ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนที่เป็นห้างสรรพสินค้าช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานบริษัทเอกชนที่เป็นห้างสรรพสินค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Google Form) วิธีการทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านกระบวนการทำงานที่ส่งผลในเชิงบวกประกอบด้วย ด้านการปฏิบัติตามแผน การปรับปรุงดำเนินงาน และด้านการตรวจสอบ ส่วนด้านการวางแผน ส่งผลในเชิงลบต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านความเสี่ยงขององค์กร ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านบุคคล และความเสี่ยงด้านองค์การส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านแรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านจูงใจ และด้านค้ำจุน ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านความเสี่ยงขององค์กร ด้านความเสี่ยงด้านกระบวนการไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.