ความรู้ของประชาชนทั่วไปในการใช้ยาสมุนไพร การปฏิบัติตนและการป้องกันตนใน โรคระบบทางเดินหายใจ

พุทธรักษา ขับผักแว่น, วิชัย โชควิวัฒน, ศุภะลักษณ์ ฟักคำ, พีรยา อานมณี, ปริญญา ทวีชัยการ, เวณิกา ทวีชัยการ

Abstract


จากสถานการณ์สำคัญในด้านสุขภาพปัจจุบัน จึงทำให้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาว่าประชาชนมีความรู้ในการนำยาสมุนไพร การปฏิบัติตน และการป้องกันตนในการดูแลสุขภาพโรคระบบทางเดินหายใจบ้างหรือไม่ และสอบถามประชาชนทั่วไป 105 ราย การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการรักษาการใช้สมุนไพรยาจันทลีลา ( = 1.99 ,  S.D. = 0.534  อยู่ในระดับน้อย และด้านการป้องกันตนเองการใส่หน้ากากอนามัย ( = 4.57 ,  S.D. = 0.670 ) อยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาต่อไปในการส่งเสริมและเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ยาสมุนไพรไทย ให้มากขึ้นและเข้าใจง่ายขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันกับประชาชนต่อไปในอนาคต

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.