การศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่

สุดารัตน์ ปัทมาสราวุธ, ธารีรัตน์ ธนัตถ์พาณิชย์, วราภรณ์ จาตนิล

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับวิธีเรียงสับเปลี่ยน  และการจัดหมู่ ของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมทหาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1  โรงเรียนเตรียมทหาร  จำนวน 72  นาย ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบวัดมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน และข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์  เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์มากที่สุดคือ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้านการตีความผิด รองลงมาคือมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้านความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการใช้กฎ  ทฤษฎีที่ผิด  และมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด คือ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้านความเข้าใจที่บกพร่องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์   นักเรียนมีข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์มากที่สุดคือ ข้อผิดพลาดด้านการดำเนินการและการคำนวณ รองลงมาคือข้อผิดพลาดด้านการใช้ข้อมูลผิด  และข้อผิดพลาดน้อยที่สุด คือ ข้อผิดพลาดด้านภาษาและสัญลักษณ์

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.