การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่งรายงานค่าละอองฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5

สุทธิศักดิ์ ฮุยจันทา, สุทธิพงศ์ ประทุม, สถาพร ชูสว่าง, พิรุณ เป็นสุข

Abstract


งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่งต้นแบบมาใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบค่าละอองฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ในอากาศแบบเรียลทามที่ติดตั้งบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และสำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต โดยตัวอุปกรณ์จะใช้บอร์ด NodeMCU ESP8266 และติดตั้งเซ็นเซอร์สำหรับวัดค่า อุณหภูมิ ความชื้น และค่าละอองฝุ่นขนาดขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งอุปกรณ์จะส่งข้อมูลไปบันทึกบนเครื่องแม่ข่ายที่เป็นฐานข้อมูล Mysql และสร้าง Dashboard เพื่อนำเสนอข้อมูลจากฐานข้อมูล จากการทดสอบโดยนำอุปกรณ์ไปใช้งานจริงพบว่าได้ผลลัพธ์ค่อนข้างดี ประสิทธิภาพอุปกรณ์ทำงานได้ตามปกติเมื่อเปิดทำงานต่อเนื่อง 30 วัน คิดเป็นร้อยละ 100

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.