ผลกระทบของ COVID19 ต่อภาคธุรกิจในประเทศไทย

ณัฎฐากร พลสวัสดิ์, ธัญวรรน ภวันตุ, รณัฐ เรืองจำรูญ, รามาชัย คีรีสันติกุล, กวินพัฒน์ เลิศพงษ์มณี, ชัชรินทร์ ศาสตร์เสริม, ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์

Abstract


งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของ COVID19 ที่มีต่อภาคธุรกิจในประเทศไทย โดยทำการสำรวจกลุ่มบริษัทจำแนกบริษัทออกเป็นขนาดเล็ก กลาง และใหญ่จำนวน 314 แห่งด้วยวิธีการตอบแบบสำรวจออนไลน์ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์เชิงพรรณนา อธิบาย บรรยายถึงคุณสมบัติหรือลักษณะของการแจกแจงข้อมูลตัวแปรต่าง ๆ ตามปัจจัยด้านคุณลักษณะของกลุ่ม โดยกำหนดการวัดเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งผลการวิจัยพบว่าปัจจัยการแพร่ระบาดของ COVID19 ส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนกระแสเงินสดและปัจจัยการผลิตซึ่งถือเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดโดยบริษัทส่วนใหญ่ (ร้อยละ 82) โดยสาเหตุหลักคือยอดขายที่ลดลงเนื่องจากอุปสงค์ที่ลดลง รวมถึงความยากลำบากในการจัดหาเงินทุนที่เพิ่มขึ้นและยังพบอีกว่า ปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิตเป็นความท้าทายที่ใหญ่เป็นอันดับสองโดยพบว่าข้อมูลจากบริษัทเกือบ 70% เกิดการหยุดชะงักของห่วงโซ่คุณค่าและการขนส่ง รวมถึงการไม่สามารถจัดส่งปัจจัยการผลิตได้ อาจเนื่องมาจากมาตรการกักกัน เช่น การปิดพรมแดน นอกจากนี้ ยังพบว่ากว่าครึ่งของบริษัทต่างประสบปัญหาในการทำตามสัญญาและประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.