ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าเรียนหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีของศิษย์การบิน โรงเรียนการบินกรุงเทพ (BAC)

ณัฐชา พูนผล, รุจาภา แพ่งเกษร

Abstract


การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันด้านเพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือนและระดับการศึกษาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าเรียนหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีของศิษย์การบินโรงเรียนการบินกรุงเทพ (BAC) 2) เพื่อศึกษาปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าเรียนหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีของศิษย์การบินโรงเรียนการบินกรุงเทพ (BAC) 3) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7C’s) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าเรียนหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีของศิษย์การบินโรงเรียนการบินกรุงเทพ (BAC) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ศิษย์การบินที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีของโรงเรียนการบินกรุงเทพ (BAC) จำนวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามใช้การสุ่มแบบตามสะดวก โดยชุดแบบสอบถามจะถูกนำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ระหว่าง 20-30 ปี โดยประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนด้านปัจจัยทางสังคมผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญในระดับมากและด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7C’s) ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญในระดับมาก

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.