การศึกษาด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านการรักษาระยะเวลาและความรวดเร็ว และด้านการรักษาความรับผิดชอบการบริการ ที่ส่งผลต่อความไว้วางใจของกลุ่มธุรกิจขนส่ง Logistic ไทย ในช่วงวิกฤติโควิด 19

ปรัษฐา กวางคีรี, สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ, พนิดา ตันศิริ

Abstract


การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยด้านความปลอดภัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจของกลุ่มธุรกิจขนส่ง Logistic ไทยในช่วงวิกฤติโควิด 19 2) ปัจจัยด้านการรักษาเวลาและความรวดเร็วที่ส่งผลต่อความไว้วางใจของกลุ่มธุรกิจขนส่ง Logistic ไทยในช่วงวิกฤติโควิด 19 และ 3) ปัจจัยด้านการรักษาความรับผิดชอบการบริการที่ส่งผลต่อความไว้วางใจของกลุ่มธุรกิจขนส่ง Logistic ไทยในช่วงวิกฤติโควิด 19 กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานองค์กรธุรกิจด้านการขนส่ง จำนวน 200 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยของด้านความปลอดภัย  ในเรื่องของนโยบาย ส่งผลต่อความไว้วางใจของกลุ่มธุรกิจขนส่ง Logistic ไทยในช่วงวิกฤติโควิด 19 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ปัจจัยของด้านการรักษาระยะเวลาและความรวดเร็ว ในเรื่องของการตอบสนองต่อผู้ให้บริการ ระยะเวลาการให้บริการ และความสะดวกในการบริการ ส่งผลต่อความไว้วางใจของกลุ่มธุรกิจขนส่ง Logistic ไทยในช่วงวิกฤติโควิด 19  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) ปัจจัยของด้านความรับผิดชอบการบริการ ในเรื่องของความรู้สึกเชื่อมั่นในการบริการ ส่งผลต่อความไว้วางใจของกลุ่มธุรกิจขนส่ง Logistic ไทยในช่วงวิกฤติโควิด 19 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.