แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ

ไตรเทพ ประสานชาติ, เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่ศึกษา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ การวิจัยนี้เป็นแบบผสมประกอบด้วย การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างคือ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 243 คน การวิจัยเชิงคุณภาพคือการสัมภาษณ์เชิงลึกมีผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ศึกษาระดับการการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 2562 สถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ ค่าร้อยละ
ผลการศึกษาพบว่า 1) การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมมีระดับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรจัดการบุคลากรทุกประเภทโดยเฉพาะ ครูผู้ดูแลเด็ก ให้เพียงพอกับจำนวนเด็ก, การบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยแก่นักเรียน, จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐานจัดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน, ส่งเสริมเด็กนักเรียนให้จัดเก็บอุปกรณ์อย่างเหมาะสมและเป็นระเบียบเรียบร้อย

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.