การจัดกลุ่มนักศึกษาสำหรับวางแผนอบรมเสริมความรู้ก่อนจบการศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง

อังคาร ปริญญาชัยศักดิ์, นิธิวดี พะเทพ, เกียรติขร โสภณาภรณ์

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาจำนวนกลุ่มที่เหมาะสม และวิเคราะห์คุณลักษณะของกลุ่มที่ทำการจัดไว้เพื่อใช้วางแผนการอบรมเสริมความรู้ก่อนจบการศึกษา มีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่เข้ารับการสอบวัดความรู้ทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 54 คน นำข้อมูลผลการสอบมาทำการหาจำนวนกลุ่มที่เหมาะสมด้วยวิธี Eblow ได้จำนวนกลุ่มที่เหมาะสมเป็น 4 กลุ่ม (แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม 0 ,1 ,2 และกลุ่ม 3) และวิธี Silhouette Coefficient ได้จำนวนกลุ่มที่เหมาะสมเป็น 4 กลุ่ม (Silhouette Score = 0.80) ทำการแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง ด้วยอัลกอริทึม K-Means ได้ผลดังนี้ นักศึกษากลุ่ม 0  จำนวน 20 คน นักศึกษากลุ่มที่ 1 จำนวน 8 คน นักศึกษากลุ่มที่ 2 จำนวน 13 คน และกลุ่มที่ 3 จำนวน 13 คน เมื่อทำการวิเคราะห์คุณลักษณะของกลุ่มพบว่า นักศึกษาที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 1-2 ควรได้รับการอบรมเพิ่มเติมความรู้ในด้านองค์การและระบบสารสนเทศ ในด้านเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์พบว่านักศึกษาทุกกลุ่มมีผลคะแนนที่ดีอยู่จึงไม่ต้องทำการจัดอบรม ในด้านเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์พบว่านักศึกษาที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 2 ควรได้รับการจัดอบรม ในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบพบว่านักศึกษาที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 1 และกลุ่ม 3 ควรได้รับการอบรม ในด้านฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์พบว่านักศึกษาที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 0 กลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 ควรได้รับการจัดอบรม

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.