การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ภูมิสถิตย์ เมตตาจิตร, ไพโรจน์ เสียงเอก, ประวัติ สุวรรณะดิษฐกุล, วิภาวรรณ บัวทอง

Abstract


งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทำการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดเกณฑ์การประเมิน จำนวน 5 คน และศึกษาความพึงพอของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ จำนวน 190 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ม ในการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ผู้วิจัยได้ใช้การพัฒนาระบบแบบ Agile และวงจรการพัฒนาระบบ SDLC (System Development Life Cycle) ซึ่งมี 5 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนความเข้าใจปัญหา ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาและศึกษาความต้องการของผู้ใช้ระบบ ขั้นตอนการออกแบบระบบสารสนเทศ ผู้วิจัยได้ทำการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ซึ่งเลือกใช้ฐานข้อมูล MySQL ในการจัดเก็บฐานข้อมูลและพัฒนาระบบด้วย Laravel Framework ขั้นตอนการติดตั้งระบบสารสนเทศ และขั้นตอนการบำรุงรักษา ผลการวิจัยพบว่า ระบบสารสนเทศฯ ที่ถูกประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบสารสนเทศฯ พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศ ฯ โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.