ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลของผู้ใช้งาน ในประเทศไทย

เพ็ญวิภา เพ็งสวน, นธกฤต วันต๊ะเมล์

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้งานจำแนกตามลักษณะทางประชากร 2) อิทธิพลร่วมของการรับรู้ประโยชน์และ การรับรู้ความง่ายที่มีต่อทัศนคติของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลของผู้ใช้งานในประเทศไทย 3) อิทธิพลร่วมของทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้ความสามารถต่อพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลของผู้ใช้งานในประเทศไทย โดยใช้การวิจัยเชิงสำรวจ ด้วยแบบสอบถามออนไลน์กับผู้ใช้งานแอปพลิเคชันในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล อายุ 20 ปีขึ้นไป จำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน การทดสอบ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis : MRA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 ผลการวิจัยพบว่า  1) เพศ และ อายุ  ที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่แตกต่างกัน 2) การรับรู้ประโยชน์ ( β =0.630) และ การรับรู้ความง่าย (β= 0.134 ) มีอิทธิพลต่อทัศนคติการใช้งานแอปพลิเคชันในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลของผู้ใช้งานในประเทศไทย (Adjusted R Square = 0.528) 3) การรับรู้ความสามารถ (β =0.433) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลของผู้ใช้งานในประเทศไทย (Adjusted R Square = 0.184) ผลการวิจัยดังกล่าวสามารถเป็นแนวทางให้กับผู้พัฒนาแอปพลิเคชันและนักสื่อสารการตลาดของบริษัทผู้พัฒนาแอปพลิเคชันนำไปใช้ประโยนชน์ในการส่งเสริมการซื้อการของสกุลเงินดิจิทัลในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.