องค์ประกอบของการให้คำจำกัดความคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

ณัฏฐนิช มืดเกิด, นิภาสิริ บุญสงค์, อังค์วรา เหลืองนภา

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุองค์ประกอบการให้คำจำกัดความของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ และเพื่อหาความแตกต่างของความถี่ขององค์ประกอบของการให้คำจำกัดความของคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆ จำนวน 6 หมวด ได้แก่ โลจิสติกส์ (Logistics), ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain), การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management), การจัดซื้อ (Procurement), ประเภทของสินค้า (Types of Goods), ช่องทางการขนส่ง (Mode of Transport) งานวิจัยนี้วิเคราะห์คำศัพท์ทั้งสิ้น 120 คำ จาก 6 หมวดหมู่ หมวดหมู่ละ 20 คำ โดยคัดเลือกคำศัพท์จากเว็บไซต์ที่ให้นิยามของคำศัพท์โลจิสติกส์ที่พบบ่อยจำวน 120 เว็บไซต์ ผู้วิจัยวิเคราะห์องค์ประกอบของการให้คำจำกัดความโดยยึดจากคำสำคัญและวัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสารของแต่ละประโยค จากการศึกษาพบว่าองค์ประกอบของการให้คำจำกัดความของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ แบ่งออกได้ 7 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่มีความถี่สูงสุดได้แก่ ประเภทของคำศัพท์, ขั้นตอนและบวนการที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ และความสัมพันธ์ของคำศัพท์กับคำอื่น งานวิจัยนี้พบความแตกต่างของการใช้องค์ประกอบของการให้คำจำกัดความที่แตกต่างกันของคำศัพท์ในหมวดหมู่ที่แตกต่างกัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.