ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ในองค์กรของบุคลากร บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

คำลาว คลองม่วง, เพชรไพลิน จินดา, ฤดี นิยมรัตน์

Abstract


การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมในการทำงาน และความพึงพอใจในการทำงานที่ส่งผลต่อการคงอยู่ในองค์กร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากบุคลากรของบริษัท จำนวน 250 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน, t-test, F-test, Scheffe และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคุณ ผลการวิจัยพบว่าความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับน้อย (𝑥̅=2.29) ความพึงพอใจในการทำงานระดับปานกลาง (𝑥̅=3.50) ความคิดเห็นต่อการคงอยู่ในองค์กรอยู่ในระดับมาก (𝑥̅=3.97) และพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการคงอยู่ในองค์กรไม่แตกต่างกัน ส่วนสภาพแวดล้อมในการทำงาน และความพึงพอใจในการทำงานด้านความสุขในการทำงานมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในองค์กรระดับต่ำในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.