การลดความสูญเปล่าของกระบวนการผลิตมะพร้าวขาวของโรงงานธานี จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยหลักการ ECRS

ชลธิชา เอมเสม, พรรณี แก้วสมนึก, ฤดี นิยมรัตน์

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความสูญเปล่าของกระบวนการผลิตมะพร้าวขาวด้วยหลัก ECRS โดยการศึกษาการทำงาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผังการไหลของกระบวนการ แผนภูมิกระบวนการ และแผนภูมิแท่ง ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการผลิตมะพร้าวขาวมี 9 ขั้นตอน 21 กิจกรรม ใช้พนักงาน 20 คน เวลาผลิตเฉลี่ย 98,821.80 วินาที ระยะขนย้าย 9.2 เมตร ข้อบกพร่องที่พบคือ (1) เครื่องปอกเปลือกมะพร้าวขัดข้องเนื่องจากพนักงานเทมะพร้าวใส่เครื่องจักรพร้อมกันมากจึงปรับวิธีการใส่มะพร้าวใหม่ (2) กิจกรรมตัดแต่งเนื้อดำออกใช้เวลาในการทำงานนานกว่า แต่มีพนักงานน้อยกว่ากิจกรรมหั่นเนื้อมะพร้าวที่ใช้เวลาทำงานน้อยกว่าและเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องกัน จึงรวม 2 กิจกรรมเข้าด้วยกัน หลังการปรับปรุงกระบวนการเวลาผลิตเฉลี่ยเหลือ 98,803.15 วินาที ลดลง 18.65 วินาที

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.