ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ (ECO-Car) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อานุภาพ คีรีพัฒน์, ณัฐริกานต์ แก้วโกลฐาฏ์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ (ECO-Car) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ (ECO-Car) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 400 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแตกต่างค่าที ค่าความแปรปรวนทางเดียว และค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  ผลการศึกษาพบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างที่ซื้อรถยนต์อีโคคาร์ (ECO-Car) ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 25 – 30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์มาก เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลำดับ (2) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ (ECO-Car) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกัน (3) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ (ECO-Car) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.