การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์แบบลิมิตสำหรับเสถียรภาพของอุโมงค์สี่เหลี่ยมแบบสองมิติ

ธนชนม์ พรหมวิชัย, สุรภาพ แก้วสวัสดิ์วงศ์, วิทวัฒน์ ยอดสมใจ, รุ่งคุณ บรรยงค์, วิภู เชาว์น้อย

Abstract


เสถียรภาพของอุโมงค์ใต้ชั้นดินเหนียวเป็นหนึ่งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิคอย่างแพร่หลาย งานวิจัยในอดีตที่ศึกษาเสถียรภาพดินเหนียวแบบไม่ระบายน้ำส่วนมากใช้วิธีการวิเคราะห์แบบสมัยเก่าซึ่งค่อนข้างใช้เวลานานในการวิเคราะห์หาผลเฉลยทางไฟไนต์เอลิเมนต์ งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นเพื่อตรวจสอบเสถียรภาพของอุโมงค์รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบไม่ระบายน้ำในระบบสองมิติด้วยวิธีการสมัยใหม่ที่ใช้การวิเคราะห์ผลเฉลยขอบที่แม่นยำยิ่งขึ้น หรือวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แบบลิมิต โดยผลลัพธ์ที่ได้จะถูกนำเสนอแผนภูมิช่วยออกแบบในรูปแบบตัวแปรไร้มิติที่ครอบคลุมรูปทรงของอุโมงค์สี่เหลี่ยมผืนผ้าและรวมไปถึงระดับความลึกต่างๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ออกแบบและตรวจสอบความถูกต้องหาอัตราส่วนความปลอดภัยที่เหมาะสมของงานอุโมงค์ในระบบสองมิติ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.