การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีการซื้อสินค้าในคิงเพาเวอร์ สนามบินสุวรรณภูมิ

Fangni Shi, ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์, บุญทา ชัยเลิศ

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีการซื้อสินค้าใน คิงเพาเวอร์ สนามบินสุวรรณภูมิ ประชากรที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีการซื้อสินค้าใน คิงเพาเวอร์ สนามบินสุวรรณภูมิ จำนวน 412 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม และแจกแบบสอบถามผ่านออนไลน์สร้างเป็นแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์ด้วย Wen-juanxing โดยใช้เครื่องมือสถิติที่สำคัญ ได้แก่ การหาค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม (Independent-samples t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิเคราะห์พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีการซื้อสินค้าใน คิงเพาเวอร์ สนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,001 บาท ผลการวิจัย พบว่าความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีการซื้อสินค้าใน คิงเพาเวอร์ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจซื้อสินค้าอยู่ในระดับมาก สามารถเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ (1) ด้านราคา (2) ด้านผลิตภัณฑ์ (3) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (4) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ผลการทดสอบสมมุติฐานความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีการซื้อสินค้าใน คิงเพาเวอร์ สนามบินสุวรรณภูมิ แตกต่างกัน ในส่วนของ เพศ และอายุ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีการซื้อสินค้าใน คิงเพาเวอร์ สนามบินสุวรรณภูมิ ไม่แตกต่างกัน ในทุกๆด้าน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.