รายการคำศัพท์ที่พบบ่อยในธุรกิจการซื้อขายเพื่อการส่งออก

จุฑาภรณ์ อยู่นวล, ปทิตตา อัคราธนกุล, สุวรีย์ ยอดฉิม, สุณัฐา กรุดทอง

Abstract


จากการศึกษาเกี่ยวกับคำศัพท์ที่พบบ่อยในธุรกิจการซื้อขายเพื่อการส่งออก พบว่าคำศัพท์ที่เป็นคำคุณศัพท์ที่มีความถี่สูงที่สุดคือคำว่า More และประเภทของคำคุณศัพท์ที่พบบ่อยที่สุด 10 อันดับแรกคือ คุณศัพท์แสดงคุณสมบัติ (Descriptive Adjective), คุณศัพท์แสดงสัญชาติ (Proper Adjective), คำคุณศัพท์บอกลำดับที่ (Ordinal Adjective), คุณศัพท์แสดงปริมาณ (Quantitative Adjective), คุณศัพท์ที่ใช้ขยายเพื่อชี้เฉพาะเจาะจง (Demonstrative Adjective) ตามลำดับ การศึกษาการปรากฏร่วมจำเพาะ (Collocation) ของคำคุณศัพท์และคำนามที่มีความถี่สูงสุด และประเภทของคำคุณศัพท์ที่พบได้บ่อยนั้น การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการปรากฏร่วมจำเพาะ (Collocation) ของคำคุณศัพท์และคำนามที่มีความถี่สูงสุด อีกทั้งเพื่อศึกษาลักษณะประเภทของคำคุณศัพท์ที่พบได้บ่อยในบทความ โดยตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บทความนิตยสารข่าวที่เกี่ยวกับธุรกิจการซื้อขายส่งออก จำนวน 100 บทความ จากเว็บไซต์ของนิตยสาร TIME นิตยสารข่าวรายสัปดาห์ของสหรัฐอเมริกา โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ คือ TagAnt, Antconc และ Microsoft Excel ซึ่งได้เลือกคำที่ใช้ปรากฏร่วมประเภท Adjective + Noun นำมาวิเคราะห์ เพื่อสามารถช่วยให้ผู้ศึกษาวิจัยนั้นรู้จักการใช้ลักษณะของคำประเภทต่าง ๆ ในการเขียนบทความที่เกี่ยวกับธุรกิจการซื้อขายส่งออก และยังสามารถทำให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ได้ในอนาคต

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.