การพัฒนาโปรแกรมการพยาบาลร่วมกับการใช้ดนตรีต่อความอยากเสพของ วัยรุ่นชายที่เสพติดสารแอมเฟตามีน: การศึกษาเบื้องต้น

อรพิศ มีคลัง, อรวรรณ หนูแก้ว, วีณา คันฉ้อง

Abstract


การวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาและทดลองใช้โปรแกรมการพยาบาลร่วมกับการใช้ดนตรีในวัยรุ่นชายที่เสพติดสารแอมเฟตามีน โดยมีกระบวนการพัฒนา เป็น 2 ระยะ คือ1)พัฒนาโปรแกรมการพยาบาลฯ จากการทบทวนวรรณกรรม และตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมนี้ ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน และ2) ทดลองใช้โปรแกรมฯ กับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 10 คน เครื่องมือ ประกอบด้วย1) โปรแกรมการพยาบาลร่วมกับการใช้ดนตรีในวัยรุ่นชายที่เสพติดสารแอมเฟตามีน และ 2) แบบประเมินความรู้สึกอยากเสพสารแอมเฟตามีน วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนาและสถิติ Wilcoxon Signed-Ranks Test ผลการศึกษา พบว่า 1) โปรแกรมการพยาบาลร่วมกับการใช้ดนตรี ประกอบด้วย 1) กิจกรรมรายบุคคล และ 2) มีจำนวนกิจกรรม  4 กิจกรรมๆ ละ 40-60 นาที ครั้งละ 1 สัปดาห์  ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ และ2) ค่ามัธยฐานของคะแนนความรู้สึกอยากเสพสารแอมเฟตามีนหลังได้รับโปรแกรมการพยาบาลตามทฤษฎีการบรรลุเป้าหมายของคิงร่วมกับการใช้ดนตรีต่ำกว่าค่ามัธยฐานของคะแนนความรู้สึกอยากเสพสารแอมเฟตามีน ก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (z=-2.80, p =.005) สรุปผลการวิจัยนี้ได้โปรแกรมการพยาบาลร่วมกับการใช้ดนตรีสำหรับการลดความอยากของวัยรุ่นชายที่เสพติดสารแอมเฟตามีนที่มารับการรักษาของโรงพยาบาล

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.