ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน บริษัทมติชน จำกัด (มหาชน)

ธัญพร ภาคคู, อมรินทร์ เทวตา

Abstract


การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลของพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากพนักงานบริษัทมติชน จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และได้ผ่านขั้นตอนการทดลองงานจากบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างคำนวณจากสูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane,1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยใช้ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม 5% สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 260 คน สถิติพรรณนาที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จบการศึกษาระดับ ปริญญาโท มากที่สุด มีสถานภาพโสด และปฏิบัติงานในฝ่ายโฆษณามากที่สุด ระดับความมั่นคงในการทำงานในองค์กร แรงจูงใจในการทำงานในองค์กร ความผูกพันต่อองค์กร การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร พฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม  อยู่ในระดับมาก  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตัวแปรความมั่นคงในการทำงาน และการรับรู้การสนับสนุนขององค์กรส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.