แพลตฟอร์มการกู้ยืมระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์จากข้อมูลทางเลือกแบบทดสอบบุคลิกภาพและแบบประเมินเจตคติต่อเงิน

รังรองรัตน์ อินทร์พยุง, รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น, อรัญญา ตุ้ยคำภีร์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาตัวแปรที่มีผลต่อการวิเคราะห์สินเชื่อเพื่อใช้ในการพัฒนาแพลตฟอร์มการกู้ยืมระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์จากข้อมูลทางเลือกแบบทดสอบบุคลิกภาพและแบบประเมินเจตคติต่อเงิน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือบุคคลทั่วไปที่มีข้อมูลเครดิตบูโร จำนวน 400 คน โดยการวิจัยนี้ได้ทำการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา ผสมผสานกับการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก โดยแบ่งออกเป็นผู้ที่มีประวัติเครดิตบูโรในระดับความเสี่ยงสูงกว่าหรือเท่ากับระดับความเสี่ยง CC จำนวน 250 คน (ร้อยละ 62.5 ของตัวอย่างทั้งหมด) และ ผู้ที่มีประวัติเครดิตบูโรต่ำกว่าหรือเท่ากับระดับความเสี่ยง DD จำนวน 150 คน (ร้อนละ 37.5 ของตัวอย่างทั้งหมด) การวิจัยในครั้งนี้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี Logistic regression ซึ่งได้ผลลัพธ์ออกมาว่า ตัวแปรข้อมูลทั่วไปได้แก่ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และตัวแปรทางด้านบุคลิกภาพ จากแบบทดสอบ Big Five มีจำนวน 2 ตัวแปร ได้แก่ บุคลิกภาพแบบไม่มั่นคงทางอารมณ์ และ บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ใหม่ ที่มีนัยสำคัญทางสถิติต่อการที่ผู้ขอกู้สมควรได้รับสินเชื่อ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ในสมการได้แก่  1.603 0.685 0.364 0.000 1.153 และ 0.137 ตามลำดับ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.