Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 14, No 2 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 พฤติกรรมการใช้ การแพทย์ทางเลือก การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตภาคกลางตอนล่าง Abstract   Untitled
สาโรจน์ เพชรมณี, ประพันธ์ ขันติธีระกุล, จินตนา เพชรมณี
 
Vol 12, No 1 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 พฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Abstract   Untitled
ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์, ฐิติมา เมตตา
 
Vol 14, No 2 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 พฤติกรรมผู้นำ Abstract   Untitled
ธนวรรณ โภคากร, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
 
Vol 10, No 1 (2019): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 พัฒนาเครื่องต้นแบบวัดความชื้นข้าวเปลือกด้วยเครือข่ายอุปกรณ์รับรู้ไร้สาย Abstract   Untitled
อรสุดา แทนสระน้อย, สนั่น การค้า
 
Vol 15, No 2 (2022): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15 พื้นที่จังหวัดนครปฐมกับแนวทางการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น Abstract   Untitled
วันวิสาข์ นาถนิติวิทยา, วรวิทย์ จินดาพล
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 กฎหมายควบคุมการปล่อยทิ้งมลพิษทางน้ำที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติการของ แท่นสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่ง Abstract   Untitled
วชสัน ณ ระนอง
 
Vol 14, No 2 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 กระบวนการสื่อความหมายในคอลัมน์ Mind Training ของวนิษา เรซ ตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร Abstract   Untitled
สรียา ทับทัน
 
Vol 15, No 2 (2022): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15 กระบวนการทำงาน ความเสี่ยงขององค์กร และแรงจูงใจ ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนที่เป็นห้างสรรพสินค้าช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร Abstract   Untitled
สิทธินนท์ ชาคำ, สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ
 
Vol 10, No 1 (2019): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 กระบวนการคิดสร้างสรรค์การเล่าเรื่องข้ามสื่อในรายการเดอะแมสซิงเกอร์ Abstract   Untitled
จิรศักดิ์ ก้อนพรหม, ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 กระบวนการตัดสินใจซื้อกล้องวงจรปิดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   Untitled
ศิริวัฒน์ เหมือนโพธิ์
 
Vol 15, No 2 (2022): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15 กระบวนการประยุกต์เส้นใยสับปะรดสู่แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ Abstract   Untitled
ณัฐพล จิตร์จักรกล, สุธาสินีน์ บุรีคำพันธุ์
 
Vol 14, No 2 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา ฐานวิถีชีวิตใหม่ Abstract   Untitled
นาฏนารี ชื่นจิตร, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
 
Vol 11, No 1 (2020): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 กระบวนการเรียนรู้ ความท้าทายและการรับมือของนักแปลอิสระ: พหุกรณีศึกษา นักแปลอิสระไทยที่รับแปลตัวบทเฉพาะทางจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย Abstract   Untitled
บุณยนุช เนจาด ชมแป้น, ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล, ไอยเรศ บุญฤทธิ์
 
Vol 11, No 1 (2020): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 กระบวนการเรียนรู้ของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ Abstract   Untitled
มนกนก ภาณุสิทธิกร, สุรวิทย์ อัสสพันธุ์, ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล
 
Vol 9, No 1 (2018): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 กรุงเทพมหานคร เมืองแห่งการเปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณถนนข้าวสาร Abstract   Untitled
เพชรพิไล ลัธธนันท์, เบญจวรรณ ศรีเพิ่ม, ณัฐพล ศรีจันทร
 
Vol 12, No 1 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 กรณีศึกษาการรับรู้ข่าวสารและทัศนคติของผู้ชมฟุตบอลต่อระบบวีดิทัศน์ช่วยตัดสิน ฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก 2020 ผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ Abstract   Untitled
ศักดิ์สิทธิ์ ศรีพิสุทธิ์, อาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 กรณีศึกษาแนวคิดทฤษฎีการใช้ตํารับยารักษาโรคเบาหวานในตําราแพทย์แผนไทย Abstract   Untitled
มารุต พานทอง
 
Vol 16, No 2 (2024): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 16 กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา Abstract   Untitled
ประภา บุญรักษ์, ธดา สิทธิ์ธาดา
 
Vol 11, No 1 (2020): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา Abstract   Untitled
ตรียพล โฉมไสว, ดร.ศักดา สถาพรวจนา, ดร.เนติ เฉลยวาเรศ
 
Vol 14, No 2 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าไซส์ใหญ่ ผ่านอินสตาแกรมของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   Untitled
ภัทรพล ชาญชวณิชย์, พอดี สุขพันธ์
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 กลยุทธ์การตลาดของทีมฟุตบอล สโมสรฟุตบอลอาร์มี่ ยูไนเต็ด ฤดูกาล 2017 Abstract   Untitled
ธีร์ปวิตร ทิมเสือ, ภาษณา สรเพชญ์พิสัย
 
Vol 12, No 1 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 กลวิธีการแต่งในนวนิยายวายไทย Abstract   Untitled
XINYAO LI, จันทร์สุดา ไชยประเสริฐ
 
Vol 10, No 1 (2019): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 กัมมี่เยลลี่ลดน้ำตาลเสริมเวย์โปรตีน Abstract   Untitled
ศุภชัย พิทักษ์มงคล, น้อมจิตต์ สุธีบุตร
 
Vol 14, No 2 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 การบริหารการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานอย่างมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 Abstract   Untitled
กนกพร มาอ้วน
 
Vol 14, No 2 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 การบริหารสถานศึกษา บนฐานความปกติใหม่ Abstract   Untitled
ยุทธชาต นาห่อม
 
51 - 75 of 1133 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>