บทขับซอพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ไท : ศึกษาเปรียบเทียบบทขับซอพื้นเมืองล้านนา กับบทขับซอพื้นเมืองเชียงตุง

เพียงพิณ ปลอดโปร่ง

Abstract


การวิจัยเรื่อง “บทขับซอพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ไท : ศึกษาเปรียบเทียบบทขับซอพื้นเมืองล้านนากับบทขับซอพื้นเมืองเชียงตุง” มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบลักษณะคำประพันธ์ เนื้อหาในบทขับซอพื้นเมืองล้านนากับบทขับซอพื้นเมืองเชียงตุง การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลบทขับซอพื้นเมืองล้านนาจากเอกสารต่าง ๆและผลงานวิจัยที่มีผู้ศึกษาไว้ คัดเลือกได้ 16 ทำนอง จำนวน 40 เรื่อง ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง บทขับซอที่มีทำนองเดียวกัน มีเนื้อหาใกล้เคียงกันเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 5 ทำนอง 10 เรื่อง แบ่งเป็นบทขับซอพื้นเมืองล้านนา จำนวน 5 ทำนอง 5 เรื่อง บทขับซอพื้นเมืองเชียงตุง จำนวน 5 ทำนอง 5
เรื่อง การเก็บข้อมูลได้จากการสัมภาษณ์ ช่างขับซอชาวเชียงตุง นำมาวิเคราะห์ข้อมูล แล้วนำเสนอผลการวิจัย โดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
ผลของการวิจัยการเปรียบเทียบลักษณะคำประพันธ์ในบทขับซอพื้นเมืองล้านนากับบทขับซอพื้นเมืองเชียงตุง พบว่า มีลักษณะคำประพันธ์เหมือนกัน จำนวน 5 ทำนอง 5 เรื่อง และผลการวิจัยเปรียบเทียบด้านเนื้อหาบทขับซอ พบว่ามี 2 ลักษณะคือบทขับซอที่มีเนื้อหาคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลง มีจำนวน 1 ทำนอง 1 เรื่องและบทขับซอที่มีทั้งเนื้อหาเหมือนกันและเนื้อหาแตกต่างกันภายใน เรื่องเดียวกัน มีจำนวน 4 ทำนอง 4 เรื่อง


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.