Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 9, No 1 (2018): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 การพัฒนาตัวชี้วัดความรุนแรงในครอบครัวของประเทศไทย Abstract   Untitled
ญาณิศา พ่วงลาภ, เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล
 
Vol 11, No 1 (2020): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 การพัฒนาตนเองเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0: กรณีศึกษาบริษัท กิจเจริญไทยอุบล จำกัด (Big-Group) Abstract   Untitled
กฤติศักดิ์ เกียรติสุรนนท์, ชาญเดช เจริญวิริยะกุล
 
Vol 14, No 2 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถานศึกษาด้วยจิตวิทยาเชิงบวก: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดชัยมังคลาราม Abstract   Untitled
จิรวุฒิ พงษ์โสภณ, นัฐกาญจน์ ผิวขาว, นิรภาดา จำเนียรทรง
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Abstract   Untitled
รินดา รังดิษฐ์
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุม พิสัย จังหวัดมหาสารคาม Abstract   Untitled
สุมาลี เขตชมพู, วรวิทย์ จินดาพล
 
Vol 11, No 1 (2020): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 การพัฒนาโมเดลการยอมรับการซื้ออาหารสดผ่านระบบออนไลน์ Abstract   Untitled
กชมน แคบำรุง, อัญณิฐา ดิษฐานนท์
 
Vol 11, No 1 (2020): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 การพัฒนาโมเดลการยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมการผลิต Abstract   Untitled
ณัฐพล เพิ่มพงศาเจริญ, อัญณิฐา ดิษฐานนท์
 
Vol 15, No 2 (2022): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15 การพัฒนาโปรแกรมการพยาบาลร่วมกับการใช้ดนตรีต่อความอยากเสพของ วัยรุ่นชายที่เสพติดสารแอมเฟตามีน: การศึกษาเบื้องต้น Abstract   Untitled
อรพิศ มีคลัง, อรวรรณ หนูแก้ว, วีณา คันฉ้อง
 
Vol 14, No 2 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 การพัฒนาไส้กรอกอกไก่เห็ดนางฟ้ารสหม่าล่า Abstract   Untitled
สิริโสภา จุนเด็น, คมกริช ฉายศรี
 
Vol 10, No 1 (2019): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 การพัฒนาเจตคติต่อชีววิทยาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน Abstract   Untitled
วรกันต์ พรหมสวัสดิ์, พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, เอกพันธ์ ไกรจักร์
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ส่งผลต่อผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Abstract   Untitled
เสนีย์ พวงยาณี, สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา Abstract   Untitled
กัญญาภัทร ศรีเมือง, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา Abstract   Untitled
กัญญาภัทร ศรีเมือง
 
Vol 9, No 1 (2018): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 การมีส่วนร่วมของบุคลากรกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) Abstract   Untitled
มะรูดีน กาโฮง, ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร, วิเชียร วิทยอุดม
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ในเครือข่ายการศึกษาที่ 8 ศิลาสลัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง Abstract   Untitled
ปิยะนุช บุญรอด, สจีวรรณ ทรรพวสุ
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาลระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง Abstract   Untitled
ภัทรส อินทร์ช่วย, ไพบูลย์ แจ่มพงษ์
 
Vol 11, No 1 (2020): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ เทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี Abstract   Untitled
ศรัณย์ เจนตระกูลโรจน์, ชาญเดช เจริญวิริยะกุล
 
Vol 11, No 1 (2020): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง Abstract   Untitled
อสมาภรณ์ คีรีนะ, วรวิทย์ จินดาพล, ปวิช เฉลิมวัฒน์
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของ เทศบาลตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา Abstract   Untitled
สุวรรณา มีเพียร
 
Vol 11, No 1 (2020): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง Abstract   Untitled
วรานนท์ เกลื่อนสิน
 
Vol 9, No 1 (2018): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง Abstract   Untitled
เขมณัฏฐ์ รัตนนิกรเจริญ, จุฑารัตน์ ชมพันธุ์
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี Abstract   Untitled
วิเชียร ขาวขำ
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการนักเรียนของครูในโรงเรียนกะเปอร์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 Abstract   Untitled
อดิศร สรรเสริญ
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนอนุบาลระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง Abstract   Untitled
จุไรรัตน์ จุรณทรรศน, กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การมีส่วนร่วมในการปริหารวิชาการของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง Abstract   Untitled
สิทธิชัย บุญเนือง, ไพบูลย์ แจ่มพงษ์
 
176 - 200 of 1133 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>