Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 11, No 1 (2020): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 การวิเคราะห์องค์ประกอบที่ส่งผลให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม ในกิจการผลิตไฟฟ้าของรัฐ Abstract   Untitled
ภูกฤษ สถานสุข, อรพรรณ คงมาลัย
 
Vol 11, No 1 (2020): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยสู่ความสำเร็จในการประยุกต์ใช้บล็อกเบสโปรแกรมมิ่ง Abstract   Untitled
พุทธิกา ชมไม้, ผศ.ดร.อรพรรณ คงมาลัย
 
Vol 14, No 2 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 ของครูใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 Abstract   Untitled
สมศักดิ์ ตุ้ยสา, อนุชา กอนพ่วง
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิต Abstract   Untitled
กิตติศักดิ์ แก้วใส
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 Abstract   Untitled
ศจิดา ฉายอรุณ
 
Vol 15, No 2 (2022): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15 การวิเคราะห์ขีดความสามารถอากาศยานในภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์ Abstract   Untitled
ภาณุพงษ์ กลิ่นเฟื่อง, เทียนสิริ เหลืองวิไล, เกียรติกุลไชย จิตต์เอื้อ
 
Vol 9, No 1 (2018): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 การวิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกิจเสื้อผ้ากลุ่มเสื้อเชิ้ตสุภาพบุรุษในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร Abstract   Untitled
สุภาวดี สายสนิท, ธวัชชัย ทองอนันต์
 
Vol 9, No 1 (2018): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 การวิเคราะห์ความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของการประมงในกว๊านพะเยา Abstract   Untitled
จุฑามาศ ธรรมมา, มณฑิรา ยุติธรรม, วิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ
 
Vol 11, No 1 (2020): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 การวิเคราะห์คำนามประสมในตัวอย่างข้อสอบ TOEIC ส่วน Reading Part Abstract   Untitled
จิตติมา ทองจำรูญ, จินต์จิรา บุญชูตระกูล
 
Vol 14, No 2 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 การวิเคราะห์คุณภาพของขิงด้วยโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง Abstract   Untitled
สิรีธร อําพันธุ์, ศุภะลักษณ์ ฟักคำ, กัญญา ภู่ระหงษ์
 
Vol 14, No 2 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 การวิเคราะห์คุณลักษณะของฉลากผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร Abstract   Untitled
คริส แนวพนิช, จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ศานิต เก้าเอี้ยน
 
Vol 16, No 2 (2024): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 16 การวิเคราะห์ตัวละครหญิงสมัยใหม่ในละครโทรทัศน์เรื่อง มาตาลดา Abstract   Untitled
Yan Mo, วีรวัฒน์ อินทรพร
 
Vol 9, No 1 (2018): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี Abstract   Untitled
เกศินี สือนิ, สุธิดา สุวรรณธาตรี
 
Vol 14, No 2 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านความซับซ้อนของตัวแบบที่มีผลต่อความทนทานของโครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการต่อฉลากรบกวนแบบสุ่ม Abstract   Untitled
พิชชยานาฏ รีรักษ์, จักรเมธ บุตรกระจ่าง
 
Vol 11, No 1 (2020): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 การวิเคราะห์โมเดลราส์ชเพื่อตรวจสอบแผนที่โครงสร้างความเข้าใจธรรมชาติของเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในชั้นเรียนชีววิทยา Abstract   Untitled
มุสตากีม อาแว, พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์
 
Vol 11, No 1 (2020): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 การวิเคราะห์โมเดลราส์ชเพื่อตรวจสอบแผนที่โครงสร้างและสำรวจแนวคิดหน่วยการเรียนรู้ระบบประสาทของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Abstract   Untitled
ชนิสรา ผลจันทร์, พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง
 
Vol 15, No 2 (2022): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15 การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์แบบลิมิตสำหรับเสถียรภาพของอุโมงค์สี่เหลี่ยมแบบสองมิติ Abstract   Untitled
ธนชนม์ พรหมวิชัย, สุรภาพ แก้วสวัสดิ์วงศ์, วิทวัฒน์ ยอดสมใจ, รุ่งคุณ บรรยงค์, วิภู เชาว์น้อย
 
Vol 15, No 2 (2022): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15 การวิเคราะห์เสถียรภาพแบบระบายน้ำของช่องเปิดแบบระนาบ Abstract   Untitled
รุ่งคุณ บรรยงค์, สุรภาพ แก้วสวัสดิ์วงศ์, วิทวัฒน์ ยอดสมใจ, ธนชนม์ พรหมวิชัย, วิภู เชาว์น้อย
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การศึกษา รูปแบบ ภาษา และเนื้อหากวีนิพนธ์รูปแบบใหม่ของนิ้วกลม Abstract   Untitled
สรัญดา โตทัพ, สมาน แก้วเรือง, ธันวพร เสรีชัยกุล
 
Vol 15, No 2 (2022): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15 การศึกษา SWOT Analysis ของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนใน อ.บางเลน จ.นครปฐม เพื่อการออกแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในรูปแบบใหม่ Abstract   Untitled
ธวัช เลาหอรุโณทัย, บุญทา ชัยเลิศ, ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์
 
Vol 12, No 1 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 การศึกษาชีวิตและการทำงานของแรงงานต่างด้าวภาคประมงและต่อเนื่องประมงในประเทศไทย Abstract   Untitled
คริษฐา อ่อนแก้ว
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การศึกษาบทบาทภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด Abstract   Untitled
สุนิสา ตั้งตระกูล, อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การศึกษาบทบาทภาวะผู้นำเชิงอำนาจบารมีในเขตพื้นที่ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา Abstract   Untitled
เนรมิตร มีเพียร, วรวิทย์ จินดาพล
 
Vol 9, No 1 (2018): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 การศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในเขตพื้นที่มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 Abstract   Untitled
ปวีณา บุญมาชาต, สิรินธร สินจินดาวงศ์
 
Vol 16, No 2 (2024): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 16 การศึกษาพฤติกรรมและศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ร้านโรตี กัมปงชาชัก จังหวัดสตูล Abstract   Untitled
ภัควลัญชญ์ สุวรรณรัตน์, วีระ วีระโสภณ, ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์
 
226 - 250 of 1133 Items << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>