บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาครูของโรงเรียนในสหวิทยาเขตนํ้าพอง - กระนวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ธารทิพย์ ไชยโวหาร, วรวิทย์ จินดาพล

Abstract


          The  purpose  of  this  research  were to study The Administrators’ Role in Development Teacher in Education Network Center Namphong – Karnaun for Education Support of School under the Office of Secondary Educational Service Area 25.

          The  sample  consisted  of  176  people, One  hundred and sixty-nine secondary  school teacher in Education Network Center Namphong – Karnaun for Education Support of School under the Office of Secondary Educational Service Area 25, and seven administrators. A set of questionnaires was properly develop to collect data.

          The  instrument  included  the  Questionnaire,and interview The earned data were then analyzed to compute percentage, arithmetic mean, and standard deviation.The Quality  data  analyzed  by analytic  induction  

          The  result  of  this  research  were  as  follow :

          1.The development of the secondary school teacher was conduct at the much level ranking in order as follows instructional process development, innovation development, and measurement and evaluation deviation.

          2.The development suggestions for develop in for the secondary school teachers were as follow. – (1) support to  preparing for instructional plans by analysis leaners and curriculum, (2) planning for school curriculum, (3) planning for evaluation, (4) should be various instruction media and (5) training teacher on research.


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.