Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 14, No 2 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 การบริหารสถานศึกษายุคโลกพลิกผัน ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล Abstract   Untitled
กมลวรรณ จันทร, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนระดับประถมศึกษาในอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง Abstract   Untitled
อุทุมพร สมศรี, สจีวรรณ ทรรพวสุ
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 9 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง Abstract   Untitled
สุภา แสงสึก, สจีวรรณ ทรรพวสุ
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การบริหารอาคารสถานที่ของโรงเรียนในเครือข่ายที่ 8 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดระนอง Abstract   Untitled
รัชฎาภรณ์ พรภูติ, ไพบูลย์ แจ่มพงษ์
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส ในเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง Abstract   Untitled
สุจิรา มีทอง
 
Vol 11, No 1 (2020): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 การบริหารจัดการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต Abstract   Untitled
ประภาศรี อึ่งกุล, บัญฑิต ไวว่อง
 
Vol 14, No 2 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 การบริหารจัดการสถานศึกษา ผ่านโปรแกรม google Meet เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) Abstract   Untitled
ศิตา ประสานสุข, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การบริหารจัดการเรียนร่วมโรงเรียนขยายโอกาส เครือข่ายกะเปอร์พัฒน์ Abstract   Untitled
ภัครมัย เดียสะ, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
 
Vol 14, No 2 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด Abstract   Untitled
อัมพร พรมมี, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
 
Vol 14, No 2 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 การบริหารความขัดแย้งภายในองค์กร Abstract   Untitled
ปฐกร ปรีชา, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
 
Vol 14, No 2 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 การบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ Abstract   Untitled
กมลพร บุญนนทารมย์, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การบริหารงานบุคลากรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดชุมพร เขต 2 Abstract   Untitled
สุกานดา สุกานดา, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
 
Vol 14, No 2 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 การบริหารงานบุคลากรโดยใช้เทคโนโลยีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID19) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในองค์กร Abstract   Untitled
สราวุฒิ ไทยสงค์, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การบริหารงานบุคคลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม Abstract   Untitled
ธนภรณ์ ดวงวันทอง, สุทธิพงศ์ บุญผดุง
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง Abstract   Untitled
กฤษณะ พานทอง, ไพบูลย์ แจ่มพงษ์
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสตรีระนอง สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 Abstract   Untitled
เอกชัย ภูผา, ไพบูลย์ แจ่มพงษ์
 
Vol 14, No 2 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อความร่วมมือของผู้ปกครอง ในการจัดการเรียนการสอนบนฐานวิถีชีวิตใหม่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Abstract   Untitled
กรรณิการ์ แก้วประสิทธิ์
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 9 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง Abstract   Untitled
ชญานันท์ มุ่งยอดกลาง, สจีวรรณ ทรรพวสุ
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีเด็กต่างด้าวในจังหวัดระนอง Abstract   Untitled
ประภัสสร ชูแก้ว, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การบริหารงานห้องสมุดของโรงเรียนในเครือข่ายที่ 8 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดระนอง Abstract   Untitled
สุธิดา ธนบัตร, ไพบูลย์ แจ่มพงษ์
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การบริหารงานตามหลักการจัดการที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง Abstract   Untitled
ณัฐธกรณ์ โพธิ์ทอง, เตือนใจ ดลประสิทธิ์
 
Vol 11, No 1 (2020): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานเขตธนบุรี Abstract   Untitled
ชาญชิต มหาเทียน, นัทนิชา หาสุนทรี
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง Abstract   Untitled
ภูชิต จินาเกตุ, ไพบูลย์ แจ่มพงษ์
 
Vol 16, No 2 (2024): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 16 การบริหารตามวงจรคุณภาพของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Abstract   Untitled
พระสรภัค รามัญอุดม, อุไรรัตน์ แย้มชุติ, วิเชียร อินทรสมพันธ์
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส เครือข่ายการจัดการศึกษาที่1-2 อำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง Abstract   Untitled
สมชัย นิลรัตน์, เตือนใจ ดลประสิทธิ์
 
76 - 100 of 1133 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>