บทบาทของผู้บริหารในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ในอำเภอกระบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

คณิตา อุสมา, สจีวรรณ ทรรพวสุ

Abstract


The objective of this study was to compare roles of administrator and teacher in the learning resources management by school of Kraburi district, Ranong Primary Educational Service Area Office. Research samples consisted of one hundred and sixty-five teachers and administrators. Data was collected by questionnaires. Statistical analysis was performed by F-test, standard deviation, mean average, and percentages.

The results were as follows:

  1. Roles of Administrator in the learning resources management by school of Kraburi district, Ranong Primary Educational Service Area Office were at the high level both in overall and individual aspects .The three highest aspects were using, checking-up and conclusion. The lowest aspect was planning.
  2. Roles of Administrator in the learning resources management by school of Kraburi district , Ranong Primary Educational Service Area Office as perceived by administrators and teachers in schools with small, medium and large sizes, as a whole, aspects and items, in majority was at the high level.

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.