Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 16, No 2 (2024): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 16 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านและการเขียนคำในภาษาไทยโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ แบบสมองเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย Abstract   Untitled
วนัญญา บุญเรือง, ศศิธร อินตุ่น, สนิท สัตโยภาส
 
Vol 14, No 2 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก Abstract   Untitled
มณวสา นวลถวิล, ชุติมา ทัศโร, จุฑารัตน์ คชรัตน์
 
Vol 10, No 1 (2019): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้Game Based Learning ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Abstract   Untitled
พรพิศ งามพงษ์
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์คอมบูชาจากชาดำโดยใช้เชื้อบริสุทธิ์ Abstract   Untitled
ปฏิญญา มั่นเกษตรกิจ
 
Vol 10, No 1 (2019): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดสำหรับมหาชน เรื่อง อักษรอาหรับประดิษฐ์ สำหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา Abstract   Untitled
นูรีซา เจ๊ะดาแม, โอภาส เกาไศยภรณ์
 
Vol 9, No 1 (2018): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือ ในชั้นเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีน Abstract   Untitled
ภูเทพ ประภากร
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน ในวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Abstract   Untitled
สำนวน คุณพล
 
Vol 12, No 1 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 การพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องวัฒนธรรมประเพณีภาคเหนือสำหรับนักศึกษากศน.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย Abstract   Untitled
วชิราภรณ์ ชมภูเมืองชื่น, ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล, สุมาลี สังข์ศรี
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนเคมีด้วยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 Abstract   Untitled
รุ่งทิวา กองสอน
 
Vol 11, No 1 (2020): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 การพัฒนาขนมนิ่มนวลด้วยหัวปลีผงทดแทนแป้งข้าวเหนียวบางส่วน Abstract   Untitled
ธนวันต์ พัฒนสิงห์, ธนภพ โสตรโยม
 
Vol 14, No 2 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน Abstract   Untitled
ณัฐจิตกานต์ จันทร์โอพาส
 
Vol 11, No 1 (2020): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของเครือข่ายสินปุนตาปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 Abstract   Untitled
อุมาพร ทองมาก, ชูศักดิ์ เอกเพชร, สถาพร สังขาวสุทธิ์รักษ์
 
Vol 12, No 1 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 การพัฒนาคลังข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง Abstract   Untitled
ภีศเดช นันทโพธิ์เดช, กนกพร กังวาลสงค์
 
Vol 14, No 2 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษ ด้วยการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) โดยการจัด การเรียนการสอนแบบออนไลน์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Abstract   Untitled
พรพิศ งามพงษ์
 
Vol 11, No 1 (2020): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 การพัฒนาความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยการจัดการเรียนรู้ภาษาที่เน้นภาระงานเป็นฐาน (TBLT) Abstract   Untitled
พรพิศ งามพงษ์
 
Vol 11, No 1 (2020): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Abstract   Untitled
ปิยพร ศักดิ์ภิรมย์, ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, ดร.สุธาสินี กิตยาการ, ดร.กัลยาณี พันโบ
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคชันนิซึม Abstract   Untitled
จันทร์จิรา แดงฉาน
 
Vol 10, No 1 (2019): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 การพัฒนาความเป็นครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21 Abstract   Untitled
พิมานา ธิฉลาด
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานสอบสวนของตำรวจนครบาล กรณีศึกษาสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี Abstract
สุทวัฒน์ ศรีพรวรรณ์, บัณฑิต ผังนิรันตร์
 
Vol 11, No 1 (2020): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 การพัฒนาคุณสมบัติวัสดุขึ้นรูปจากกาบไม้ไผ่ เพื่อผลิตกระถางชีวภาพ Abstract   Untitled
เสาวลักษณ์ ชัยคาม, สุภา จุฬคุปต์, สุทัศนีย์ บุญโญภาส
 
Vol 14, No 2 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 การพัฒนาคุณค่าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในเขตภาคเหนือตอนบน 2 Abstract   Untitled
ฑีฆา โยธาภักดี, รัชนีวรรณ คำตัน, กษมา ถาอ้าย, วิลาสินี บุญธรรม, สมบัติ กันบุตร, น้ำฝน รักประยูร
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การพัฒนาคู่มือการบริหารงบประมาณของโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 Abstract
พัชรินทร์ ไพโรจน์
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การพัฒนางานกิจการนักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนขยายโอกาส เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง Abstract   Untitled
ทิพสุคลธ์ หงษ์ชู, กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ
 
Vol 9, No 1 (2018): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพระพุทธ จังหวัดสงขลา Abstract   Untitled
อรษา ตันติยะวงศ์ษา, สุมาลี สันติพลวุฒ
 
Vol 11, No 1 (2020): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 การพัฒนาตอกไม้ไผ่ย้อมสีธรรมชาติจากกากกาแฟ สำหรับผลิตภัณฑ์งานจักสาน Abstract   Untitled
ชานนท์ แสงโสด, สุภา จุฬคุปต์, สุทัศนีย์ บุญโญภาส
 
151 - 175 of 1133 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>