บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และประชาชน ต่อการจัดการอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง

พรรณทิพย์ ช่วยนาเขตร, ปวิช เฉลิมวัฒน์

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัยของผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และประชาชน ในพื้นที่เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง 2) เปรียบเทียบบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และประชาชน ในการจัดการอุทกภัยของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนองการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้บริหาร จำนวน 5 คน ผู้นำชุมชน จำนวน 15 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามบทบาทหน้าที่ (Purposive sampling) และประชากรในพื้นที่เทศบาลเมืองระนอง จำนวนทั้งสิ้น 17,904 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 355 คน โดยใช้ตารางของ (Krejcie Morgan, 1970, pp. 608-609) โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) และทำการสุ่มตัวอย่างเพื่อเลือกขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้สถิติทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการจัดการอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมต่อการดำเนินงาน ด้านการมีส่วนร่วมต่อการรับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมต่อการประเมินผล ตามลำดับ 2) บทบาทหน้าที่ในการจัดการอุทกภัยต่างกัน ส่งผลต่อการจัดการอุทกภัยในด้านการมีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมต่อการดำเนินงาน ด้านการมีส่วนร่วมต่อการรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมต่อการประเมินผล โดยภาพรวม แตกต่างกัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.