พระพุทธศาสนากับการแพทย์แผนไทย

ธัญยธร จิตตะคาม

Abstract


การแพทย์แผนไทยเป็นการดูแลสุขภาพตามแนวทางของพระพุทธศาสนาโดยนำเอาหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในการประพฤติปฏิบัติในเรื่องของกายใจจิตและวิธีการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพพลานามัยโดยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากคัมภีร์ประวิติองค์พระพุทธเจ้าบทสวดตลอดจนหลัก

ธรรมานามัยงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Document Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 2) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีแพทย์แผนไทยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 3) ประยุกต์ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดูแลสุขภาพองค์รวม

          ผลการวิจัยพบว่าพระพุทธเจ้าทรงมีหลักปฏิบัติในชีวิตที่สรุปจากคำสอนต่างๆซึ่งสรุปได้3ข้อคือการละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสสิ่งเหล่านี้สามรถนำมาประยุกต์ใช้เรื่องของการดูแลสุขภาพโดยใช้หลักของซึ่งมีความหมายว่าการดำเนินชีวิตอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติมีองค์ประกอบ3อย่างคือกายานามัย (Healthy body)จิตตานามัย (Healthy mind)ชีวิตานามัย (Healthy behavior)

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.