ชื่อเรื่องวิจัยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินงาน ระบบเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกของเครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับตำบล กรณีศึกษาตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์, ธรรมศักดิ์ สายแก้ว, สุรีวรรณ สีลาดเลา, วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว, ปริศนา เพียรจริง, แสงโสม สีนะวัฒน์, สุนิสา จิตประสงค์, ธัญพร เจริญวรการ, ธนวรรณ สอาดฤทธิ์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้เป็นการการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินงานในระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์โรคไข้เลือดออกของเครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับตำบล : ศึกษากรณี ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มประชากรที่ใช้ศึกษาเป็นกลุ่มทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and Rapid Response Team : SRRT)ที่อาศัยอยู่ในตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 50 คน ได้รับแบบสอบถามกลับร้อยละ80 โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  หาความสัมพันธ์ด้วยค่าสถิติChi Square

ผลการวิจัย พบว่า เพศ อายุ การศึกษา ตำแหน่งหน้าที่ทางสังคมในชุมชน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน การอบรม ทัศนคติของทีม SRRT และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกไม่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานในระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์โรคไข้เลือดออก ในขณะที่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานในระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์โรคไข้เลือดออกของเครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับตำบลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้มีความรู้ พฤติกรรมและทัศนคติต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนและทีมSRRTเพื่อสร้างความตระหนักหน้าที่ของทีมSRRTต่อการดูแลสุขภาพประชาชนให้เพิ่มมากขึ้น

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.