Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 11, No 1 (2020): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 การยอมรับหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ของกลุ่ม Gen Y ในยุคดิจิทัล Abstract   Untitled
พิสิฐ กมลวัทนนิศา, อรพรรณ คงมาลัย
 
Vol 10, No 1 (2019): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 การระบุบ่งชี้เอกสารสำคัญที่สุดในหน่วยงานบริหารงานกลาง ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น Abstract   Untitled
ศรินยา ศรีสุข, วิศปัตย์ ชัยช่วย
 
Vol 14, No 2 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก Abstract   Untitled
สติวณิตย์ เชยชัยภูมิ, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
 
Vol 9, No 1 (2018): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 การรับรู้บรรยากาศองค์การ ความผูกพัน ความพึงพอใจในการทำงาน ที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล Abstract   Untitled
สรสุดา แก่นจันทร์, ดวงพร พุทธวงค์
 
Vol 11, No 1 (2020): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 การรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตอบสนอง ในการเข้าศึกษาต่อระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล Abstract   Untitled
ภควรรณ กิจสุขฤกษ์, ฉัตรธาร ลิ้มอุปถัมภ์, นัทธ์หทัย อือนอก
 
Vol 12, No 1 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 การรับรู้ทัศนคติความเป็นมืออาชีพและพฤติกรรมการสนับสนุนสโมสรของแฟนคลับสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยในระดับ T1 Abstract   Untitled
ธภัทร ตันติกาญจนากุล, อาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์
 
Vol 12, No 1 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 การรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของนักท่องเที่ยว ที่มีต่อโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   Untitled
สริตา พันธ์เทียน, เนตรนภา เหลืองสอาด, พิมนภัทร์ พันทนา, อลิสา ฤทธิชัยฤกษ์, ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การรับรู้คุณภาพการให้บริการของผู้ใช้บริการ บุคลิกการเป็นผู้ประกอบการ ภูมิความรู้ความชำนาญ และรูปแบบการคิดของผู้ประกอบการธุรกิจบูติกโฮเต็ลที่ได้รับรางวัลในประเทศไทย Abstract   Untitled
กิจดี ยงประกิจ
 
Vol 11, No 1 (2020): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 การรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าตามบทบาทการรับรู้คุณภาพ ในการให้บริการของแฟนบอลสโมสรอ่างทองเอฟซี Abstract   Untitled
ปริญญา คำดีผล, เสนีย์ พวงยาณี
 
Vol 14, No 2 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 การรับสัมผัสตะกั่วในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ Abstract   Untitled
ปฐมีน ตันติเสาวภาพ, นพนันท์ นานคงแนบ, คนึงนิตย์ นาคไธสง, พรพิมล กองทิพย์, คนธา ศิริ
 
Vol 12, No 1 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 การรำเพลงหน้าพาทย์ของคุณหญิงนัฏกานุรักษ์ (เทศ สุวรรณภารต) Abstract   Untitled
บุญจิรา เสนานิมิต, สุภาวดี โพธิเวชกุล
 
Vol 15, No 2 (2022): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15 การลดความสูญเปล่าของกระบวนการผลิตมะพร้าวขาวของโรงงานธานี จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยหลักการ ECRS Abstract   Untitled
ชลธิชา เอมเสม, พรรณี แก้วสมนึก, ฤดี นิยมรัตน์
 
Vol 10, No 1 (2019): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 การลดต้นทุนสินค้าคงคลังโดยใช้หลักการ ABC – VED Analysis : กรณีศึกษาโรงงานเครื่องผลิตสำอาง Abstract   Untitled
ลภัสรดา ลิ่มศิลา, บุญชัย แซ่สิ้ว, ศุภรัชชัย วรรัตน์
 
Vol 9, No 1 (2018): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 การวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศ อิตาลี ด้วย พาราสุราเมนโมเดล Abstract   Untitled
เสกสิทธิ์ ทองมาก
 
Vol 14, No 2 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Abstract   Untitled
มณีพิมพ์ วรรณภพ, สุริยา ชาปู่
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การวิจัยและพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นนาฏศิลป์พื้นบ้าน เรื่องประเพณีผาสาดลอยเคราะห์ โดยใช้กระบวนการทางนาฏยประดิษฐ์ Abstract   Untitled
สรินทร คุ้มเขต
 
Vol 10, No 1 (2019): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2 สหวิทยาเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร Abstract   Untitled
สุภาภรณ์ มณีประวัติ, วรนุช แหยมแสง, ภัทรวดี หาดแก้ว
 
Vol 11, No 1 (2020): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 การวิเคราะห์ชนิดของคำในบทความการขาย Abstract   Untitled
เบญจวรรณ โสวาปี, ปทิตตา อัคราธนกุล
 
Vol 14, No 2 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 การวิเคราะห์การกระจุกตัวด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝากในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Abstract   Untitled
อภิสรา บัวแก้ว, ปรีชา วิจิตรธรรมรส
 
Vol 14, No 2 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 การวิเคราะห์รูปแบบทางพันธุกรรมของหมู่โลหิต MNS hybrid glycophorin ชนิด (B-A-B) ในผู้บริจาคโลหิตคนไทยโดยใช้เทคนิค High Resolution Melting Assay Abstract   Untitled
พลอยมณี สุวรรณวุฒิชัย, ภัทริน ตั้งธนตระกูล, ทัศนีย์ สกุลดำรงค์พานิช
 
Vol 10, No 1 (2019): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 การวิเคราะห์ลักษณะข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Abstract   Untitled
ชนิชา คิดประเสริฐ
 
Vol 9, No 1 (2018): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 การวิเคราะห์วันลาเพื่อคลอดบุตรของลูกจ้างหญิงมีครรภ์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 Abstract   Untitled
ณัฎฐา โอภาสธนธร, ช่อเอื้อง วงษ์แก้ว, กาญจนา พุทธโอวาท, สุรศักดิ์ มีบัว
 
Vol 12, No 1 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 การวิเคราะห์สารคดีโทรทัศน์ “ตามอำเภอจาน” พ.ศ. 2563 Abstract   Untitled
MENG WEI, จันทร์สุดา ไชยประเสริฐ
 
Vol 16, No 2 (2024): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 16 การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในดัชนีหุ้นสามัญหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค Abstract   Untitled
ภัณฑิรา รัตนคำ, ชุติมาวดี ทองจีน
 
Vol 15, No 2 (2022): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15 การวิเคราะห์อัตถภาคของโปรไฟล์บริษัทโลจิสติกส์ Abstract   Untitled
ภัทรมน ตะนาวศรี, พรพิมล สมพูม, นภาศรี สุวรรณโชติ, อังค์วรา เหลืองนภา
 
201 - 225 of 1133 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>