Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การพัฒนากำลังพลเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม Abstract   Untitled
ณัฏฐชัย ศโรภาส, สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การพัฒนากิจกรรมชุมนุมน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 Abstract   Untitled
สุวรรณา ภู่แพร
 
Vol 14, No 2 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 การพัฒนายางพาราเป็นวัสดุดูดซับน้ำมันด้วยการดัดแปลงพื้นผิวแบบเข็มนาโนของซิงค์ออกไซด์ Abstract   Untitled
ภัทรวดี คล้ายคลึง, จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การพัฒนาระบบการไหลอัตโนมัติร่วมกับการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็ง เพื่อการเตรียมตัวอย่างและตรวจวัดปริมาณไทโอไซยาเนตในปัสสาวะแบบออนไลน์ Abstract   Untitled
นิรมล จิตต์สมหมาย
 
Vol 15, No 2 (2022): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Abstract   Untitled
ภูมิสถิตย์ เมตตาจิตร, ไพโรจน์ เสียงเอก, ประวัติ สุวรรณะดิษฐกุล, วิภาวรรณ บัวทอง
 
Vol 9, No 1 (2018): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ชุมชน Abstract   Untitled
สุทัศน์ กำมณี, ขวัญนรี กล้าปราบโจร, ศิริรัตน์ เช็งเส็ง, ฐิติพร พระโพธิ์, สร้อยเพชร ลิสนิ, บุตรศรินทร์ แสงสว่าง
 
Vol 9, No 1 (2018): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา Abstract   Untitled
พุทธินันท์ นาคสุข
 
Vol 10, No 1 (2019): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 การพัฒนาระบบสนับสนุนการคัดแยกขยะระดับครัวเรือน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา Abstract   Untitled
รดามณี คาจะโปะ, จงกล จันทร์เรือง, อุบล สุริพล
 
Vol 11, No 1 (2020): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 การพัฒนาระบบสนันสนุนการตัดสินใจเพื่องบประมาณสินทรัพย์ กรณีศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา Abstract   Untitled
เอกชัย มณีสุริยา, จงกล จันทร์เรือง
 
Vol 10, No 1 (2019): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 การพัฒนาระบบเฮลป์เดสก์แจ้งซ่อมฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ด้วยเทคนิคการจับคู่ของโรงพยาบาลแพทย์รังสิต Abstract   Untitled
ธีรยุทธ ทรัพย์สันติสุข, สมชาย เล็กเจริญ
 
Vol 11, No 1 (2020): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 การพัฒนารูปแบบบัญชีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าแผงลอย ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร Abstract   Untitled
ลัดดา หิรัญยวา
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ แบบไตรสิกขา Abstract   Untitled
บุญเรือน เฑียรทอง, นพดล บุรณนัฏ
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถด้านการคิดขั้นสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Abstract   Untitled
จเร ลวนางกูร
 
Vol 10, No 1 (2019): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 การพัฒนารูปแบบการสอนแบบบูรณาการเพื่อนำไปใช้กับบริบทของนักศึกษา Abstract   Untitled
เพทาย เชื้อพูล, ณัชนรี นุชนิยม, ณัฐกฤตา สุขแสงกุลธาดา
 
Vol 10, No 1 (2019): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชน Abstract   Untitled
อุมากร ใจยั่งยืน, เพ็ญรุ่ง วรรณดี
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การพัฒนาลวดลายและหน้าผ้าขาวม้าสำหรับชุดโอกาสพิเศษ Abstract   Untitled
กรณัท สุขสวัสดิ์
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การพัฒนาวงจรขยายสัญญาณพัลส์นิวเคลียร์เพื่อการใช้งานสำหรับเครื่องมือวัดรังสี Abstract   Untitled
วีระวัฒน์ พรรุ่งเรืองโชค
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้านกระจายสินค้า ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract   Untitled
ญาลดา พรประเสริฐ
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดมหาสารคามตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Abstract
ดร.ธนัณชัย สิงห์มาตร์
 
Vol 8, No 1 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าดอกไม้ จังหวัดมหาสารคาม Abstract   Untitled
อรชนก เพียรคำ, วรวิทย์ จินดาพล
 
Vol 16, No 2 (2024): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 16 การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานในโรงเรียน Abstract   Untitled
มนัญชยา สิ้นโศรก, ธดา สิทธิ์ธาดา
 
Vol 10, No 1 (2019): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 การพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม Abstract   Untitled
ปริญญา นิราศนภาภัย, ตระกูล จิตวัฒนากร
 
Vol 14, No 2 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเรื่องการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ Abstract   Untitled
ทวีพร เอกมณีโรจน์, จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
 
Vol 9, No 1 (2018): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด “เด็กท้องถิ่นไทยใส่ใจเรื่องดนตรี” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Abstract   Untitled
จุไรรัตน์ สุนันทราภรณ์
 
Vol 10, No 1 (2019): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่ สำหรับผู้พิการช่วงล่าง Abstract   Untitled
จรัญ คนแรง, มิ่งขวัญ สมพฤกษ์, อัญชณา อุประกูล, นงนุช ศรีเล็ก, ไพโรจน์ ด้วงนคร
 
126 - 150 of 1133 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>