บทบาทของผู้บริหารในการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

สุดารัตน สุสิคง

Abstract


          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อบทบาทของผู้บริหารในการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง จำแนกตามสถานภาพ เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ประชากรคือ ผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง จำนวน 2 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม โดยสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและบทบาทของผู้บริหารในการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยกระบวนการ PDCA ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน

          ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้  

          1. บทบาทของผู้บริหารในการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และค่าเฉลี่ยรวมแต่ละด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน คือ ด้านการตรวจสอบและทบทวนการประกันคุณภาพการศึกษา  ด้านการพัฒนาและปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษา และด้านการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ตามลำดับ และอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน คือ ด้านการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

          2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อบทบาทของผู้บริหารในการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ไม่แตกต่างกัน ตามสถานภาพ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน แต่แตกต่างกันตามเพศ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.