พฤติกรรมการรับนํ้าหนักของผนังรับนํ้าหนักคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าเสริมเหล็ก

วิศวชิต จันทร์เกษ, เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย

Abstract


บทความนี้นำเสนอพฤติกรรมของผนังรับน้ำหนักที่ผลิตจากคอนกรีตมวลเบาแบบเติมฟองอากาศและคอนกรีตทั่วไป โดยผนังรับน้ำหนักคอนกรีตมวลเบาแบบเติมฟองอากาศนั้นจะใช้หน่วยน้ำหนักของคอนกรีตเท่ากับ 1,800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ผลิตผนังรับน้ำหนักทั้งสิ้น 6 แบบ แบ่งเป็น 2 กลุ่มโดยแต่ละกลุ่มของคอนกรีตแต่ละชนิดจะมีรูปแบบผนัง 3 แบบ ผนังรับน้ำหนักที่ผลิตสำหรับทดสอบจะใช้ขนาด กว้าง 2 เมตร สูง 1.5 เมตร หนา 6 เซนติเมตร แบบที่ 1 มีช่องเปิด 1 ช่อง ขนาด 100 x 35 เซนติเมตร แบบที่ 2 มีช่องเปิด 1 ช่อง ขนาด 60 x 50 เซนติเมตร แบบที่ 3 ช่องเปิด 2 ช่องมีขนาด 60 x 50 เซนติเมตรและ 100 x 50 เซนติเมตร จากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการวิบัติของผนังรับน้ำหนักทั้ง 2 ชนิดคอนกรีตมีรูปแบบการวิบัติที่คล้ายกันคือจะเกิดรอยร้าวในแนวนอนตัดผ่านผนังรับน้ำหนัก โดยรอยร้าวนี้จะแยกตัวผนังออกจากกันเป็นสอง
ส่วนทั้งนี้ขนาดของรอยร้าวขึ้นอยู่กับแรงที่กระทำต่อผนัง


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.