พฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์, ฐิติมา เมตตา

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกและการจัดการขยะที่เกิดจากถุงพลาสติกของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกและการจัดการขยะที่เกิดจากถุงพลาสติกของนิสิต โดยใช้สถิติทดสอบไคกำลังสอง (Chi-square test)  3) เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติก และการจัดการขยะที่เกิดจากถุงพลาสติกของนิสิต จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance)ผลการวิจัยพบว่านิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพามีพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติก และการจัดการขยะที่เกิดจากถุงพลาสติกในภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติบางครั้ง นิสิตที่ศึกษาในสาขาวิชาที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติก และการจัดการขยะที่เกิดจากถุงพลาสติกในข้อท่านซื้ออาหารจะรับเครื่องปรุงอาหารที่บรรจุในถุงร้อน และท่านแยกประเภทขยะถุงพลาสติกก่อนทิ้งแตกต่างกัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.