กรณีศึกษาการรับรู้ข่าวสารและทัศนคติของผู้ชมฟุตบอลต่อระบบวีดิทัศน์ช่วยตัดสิน ฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก 2020 ผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์

ศักดิ์สิทธิ์ ศรีพิสุทธิ์, อาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์

Abstract


การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการรับรู้ข่าวสารของผู้ชมฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2020 ต่อระบบวีดิทัศน์ช่วยตัดสิน ผ่านการรับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ 2) เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้ชมฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2020 ต่อระบบวีดิทัศน์ช่วยตัดสินผ่านการรับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้ชมการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก จำนวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจากผู้ชมฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก 2020 ที่รับชมการแข่งขันจากการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ข่าวสารของผู้ชมฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก ผ่านการรับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ ต่อระบบวีดิทัศน์ช่วยตัดสินในภาพรวมอยู่ในระดับมากและทัศนคติของผู้ชมฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก ผ่านการรับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ ต่อระบบวีดิทัศน์ช่วยตัดสิน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.