กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประภา บุญรักษ์, ธดา สิทธิ์ธาดา

Abstract


บทความวิชาการนี้อธิบายถึงกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญ ดังนี้ ความหมายของผู้บริหารสถานศึกษา กระบวนการวางแผน
กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา หลักการบริหารงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพและกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ซึ่งงานวิชาการถือเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารสถานศึกษา เป็นงานที่ต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข เพื่อยกระดับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายทางการศึกษา ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมีกลยุทธ์ในการบริหารงานด้านวิชาการ เพราะงานวิชาการเป็นงานที่มีความสำคัญถือเป็นงานที่ตอบสนองความสำเร็จของผลงานทางวิชาการหรือการจัดการเรียนการสอนที่ต้องการ ดังนั้นการบริหารงานด้านวิชาการจึงเป็นงานที่สำคัญของผู้บริหารที่จะต้องรับผิดชอบในการใช้หลักการในการบริหารงานด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สถานศึกษาก้าวหน้าต่อไป ด้วยกระบวนการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา จึงถือว่าเป็นเรื่องที่มีความท้าทายต่อความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.