กฎหมายควบคุมการปล่อยทิ้งมลพิษทางน้ำที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติการของ แท่นสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่ง

วชสัน ณ ระนอง

Abstract


     วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาเชิงเปรียบเทียบถึงข้อจำกัดของกฎหมายควบคุมการปล่อยทิ้งมลพิษทางน้ำที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติการโดยปกติของแท่นสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่งในประเทศไทย เปรียบเทียบกับกฎหมายของราชอาณาจักรนอร์เวย์ และศึกษาแนวทางการปรับใช้กฎระเบียบแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance-based regulation) แก่มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมมลพิษจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมนอกชายฝั่ง จากการวิจัย พบว่า กฎระเบียบแบบมุ่งเน้นผลงานเป็นแนวทางการออกมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมแก่การควบคุมมลพิษจากกิจการปิโตรเลียมนอกชายฝั่งเนื่องจากให้ความยืดหยุ่นแก่ผู้ประกอบกิจการเลือกวิธีการควบคุมมลพิษที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมและประหยัดกว่า และใช้การกำหนดเป้าหมายของกฎหมายเป็นมาตรฐานประสิทธิภาพเพื่อควบคุมมลพิษในเชิงคุณภาพ ส่วนกฎหมายไทยในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายควบคุมการปล่อยทิ้งมลพิษทางน้ำที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติการของแท่นสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่งเป็นการเฉพาะและมีประสิทธิภาพ โดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ได้บัญญัติหน้าที่ของผู้รับสัมปทานเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษในสถานประกอบกิจการปิโตรเลียมเอาไว้อย่างกว้างๆและไม่ได้ห้ามการปล่อยทิ้งมลพิษอย่างชัดแจ้ง อีกทั้งมิได้บัญญัติถึงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือกำหนดค่ามาตรฐานการปล่อยทิ้งมลพิษเอาไว้ นอกจากนี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีเพียงนโยบายห้ามการปล่อยทิ้งมลพิษนอกชายฝั่งที่ไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย ขณะที่ราชอาณาจักรนอร์เวย์มีนโยบายการปล่อยทิ้งเป็นศูนย์ที่นำมาออกเป็นกฎหมายควบคุมการปล่อยทิ้งมลพิษทางน้ำที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติการของแท่นสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่งโดยใช้แนวทางกฎระเบียบแบบมุ่งเน้นผลงานที่ห้ามการปล่อยทิ้งมลพิษนอกชายฝั่งอย่างชัดเจนแต่ไม่กำหนดบังคับวิธีการที่ผู้ประกอบการจะเลือกใช้ควบคุมมลพิษ และได้กำหนดค่ามาตรฐานประสิทธิภาพการปล่อยทิ้งมลพิษแต่ละชนิดเอาไว้ ประเทศไทยจึงควรนำนโยบายห้ามการปล่อยทิ้งมลพิษทางน้ำนอกชายฝั่งที่มีอยู่แล้วมาบัญญัติเพิ่มเติมเป็นมาตรการทางกฎหมายห้ามการปล่อยทิ้งมลพิษลงสู่ทะเล อีกทั้งบัญญัติค่ามาตรฐานการปล่อยทิ้งมลพิษ มาตรการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายโดยให้สอดคล้องกับแนวทางกฎระเบียบแบบมุ่งเน้นผลงาน โดยแก้ไขเพิ่มเติมลงในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และปรับปรุงระบอบกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้มีความครอบคลุมสอดคล้องกันทุกฉบับและที่มีประสิทธิภาพต่อไป

 

คำสำคัญ การปล่อยทิ้งมลพิษที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติการโดยปกติ, แท่นสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่ง, มลพิษทางน้ำ


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.