กระบวนการเรียนรู้ ความท้าทายและการรับมือของนักแปลอิสระ: พหุกรณีศึกษา นักแปลอิสระไทยที่รับแปลตัวบทเฉพาะทางจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

บุณยนุช เนจาด ชมแป้น, ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล, ไอยเรศ บุญฤทธิ์

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้ ความท้าทายในกระบวนการเรียนรู้และวิธีการรับมือกับความท้าทายของนักแปลอิสระไทย โดยออกแบบเป็นพหุกรณีศึกษา (multi-case study research) ซึ่งประกอบด้วยนักแปลอิสระไทยที่แปลคู่ภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยจำนวน 6 กรณี เครื่องมือเก็บข้อมูลหลักคือแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างที่ออกแบบจากการทบทวนวรรณกรรม ผลวิจัยพบว่าความต้องการเรียนรู้ของนักแปลอิสระไทยแบ่งเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการการแปล ด้านภาษา ด้านวัฒนธรรม ด้านการค้นคว้าข้อมูล ด้านเทคโนโลยี ด้านความรู้เฉพาะทางและด้านจิตสรีรวิทยา รูปแบบการเรียนรู้มี 6 รูปแบบ ได้แก่ การเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานจริง การรับและปรับปรุงผลงานจากคำวิจารณ์ติชม การทบทวนและประเมินตนเอง การอ่าน การรับสื่ออื่น ๆ และการเรียนรู้แบบเป็นทางการ ความท้าทายในการเรียนรู้ประกอบด้วยการจัดสรรเวลา สุขภาพ อายุ การขาดมาตรฐานวิชาชีพ การขาดการยอมรับในวิชาชีพจากสังคมและการทำงานแทนโดยเทคโนโลยี สุดท้ายคือรูปแบบการจัดการกับความท้าทายซึ่งประกอบด้วยการเรียนรู้และพึ่งพาตนเองเป็นหลัก และการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับบุคลากรในวิชาชีพ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.