พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวยามราตรีในเขตกรุงเทพมหานคร

จันทิมา ริ้วทองชุ่ม

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวยามราตรีของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานคร  2) เพื่อศึกษาแรงจูงใจการท่องเที่ยวยามราตรีของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวยามราตรีของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวยามราตรีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จำนวน 400 คน และเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานChi-square   t-test  และ F-test ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 25 - 29 ปีมีสถานภาพสมรส / อาศัยอยู่กับคู่รัก  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัท  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 3,000 USD  และเป็นชาวสหรัฐอเมริกา การศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวยามราตรีของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  นิยมเดินทางท่องเที่ยวยามราตรี  2-4 ครั้ง  เลือกกิจกรรมคือ  ชื่นชมบรรยากาศในยามราตรี  ส่วนใหญ่จะเดินทางท่องเที่ยวยามราตรีเพราะ  ชื่นชมบรรยากาศในยามราตรี  เดินทางมากับเพื่อนเดินทางโดย  รถตุ๊กตุ๊ก  ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า  100  USDส่วนใหญ่เดินทางมาประเทศไทยกับเพื่อน  ส่วนใหญ่เลือกเครื่องดื่มเบียร์สิงห์  นิยมไปถนนสีลมมากที่สุด  อาศัยอยู่กรุงเทพมหานครมากที่สุดคือ  3 - 4 วัน  นิยมท่องเที่ยวในยามราตรี 1-2 คืนช่วงเวลาการท่องเที่ยวยามราตรี 18.00 - 19.00 น.  รับประทานอาหารไทย  1-2 ครั้ง  ส่วนใหญ่พักอาศัยที่โรงแรม  ท่องเที่ยวสถานบันเทิง  1-2  ครั้ง  ส่วนใหญ่ไม่เคยทำสิ่งผิดกฎหมายเวลาท่องเที่ยวยามราตรี  ส่วนใหญ่ไม่เคยท่องเที่ยวสถานบันเทิง LGBT   ส่วนใหญ่ไม่เคยท่องเที่ยวสถานบริการนวด  ส่วนใหญ่ไม่เคย ซื้อการบริการทางเพศ  และส่วนใหญ่แนะนำเพื่อนให้เดินทางมาท่องเที่ยวในยามราตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากนั้นทดสอบความสัมพันธ์พบว่า  เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้  ทวีป  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและแรงจูงใจการท่องเที่ยวยามราตรีของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.