กรุงเทพมหานคร เมืองแห่งการเปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณถนนข้าวสาร

เพชรพิไล ลัธธนันท์, เบญจวรรณ ศรีเพิ่ม, ณัฐพล ศรีจันทร

Abstract


งานวิจัยหลายชิ้นได้อธิบายการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครว่าเป็นเมืองวุ่นวาย เมืองซับซ้อน และเมืองไร้แบบแผน อย่างไรก็ดี งานวิจัยเหล่านั้นได้ทำการวิจัยผ่านมุมมองของชาวต่างชาติ จึงเป็นที่น่าสนใจว่า หากนักวิจัยชาวไทยได้ทำการศึกษาการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครบ้าง จะได้ข้อสรุปที่แตกต่างกับงานวิจัยที่ผ่านมาของชาวต่างชาติหรือไม่ และนี่คือเหตุผลที่ทำให้เกิดงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้น โดยงานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน บริเวณถนนข้าวสาร การศึกษาทำโดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมินอกจากนี้การศึกษาใช้ภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่ และการสังเกต และการสัมภาษณ์ในพื้นที่ศึกษามาประกอบการวิจัยด้วย งานวิจัยนี้พบว่าการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินนั้น สามารถรวบรวมลักษณะการใช้ที่ดินในแต่ละยุคสมัย และสามารถแสดงถึงความต้องการการใช้ที่ดินของคนในพื้นที่ รวมถึงนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย ดังนั้นอาจแสดงได้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการเปลี่ยนแปลงที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรในเมือง


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.