พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ศิริรัตน์ โรจนปณิธิกุล, ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจ และเพื่อเป็นกรณีศึกษาสำหรับการดำเนินธุรกิจ ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารข่าวสารในปัจจุบันเพื่อให้ได้ข้อมูลสถิติที่เป็นตัวเลขของตัวแปรสำคัญ ประกอบกับการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือที่ใช้ในประกอบการเก็บข้อมูล นำมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา(Content Analysis)

ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในช่วงระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สรุปได้ คือ 1) จำเป็นที่จะต้องเลือกที่จะเที่ยวในประเทศก่อน 2) เดินทางไปเที่ยวที่ใกล้บ้านสามารถขับรถไปได้ 3) ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวต้องมาก่อนเป็นอันดับแรก 4) เลือกไปเที่ยวในที่แหล่งท่องเที่ยวแบบใหม่ (Unseen)

 


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.