พัฒนาเครื่องต้นแบบวัดความชื้นข้าวเปลือกด้วยเครือข่ายอุปกรณ์รับรู้ไร้สาย

อรสุดา แทนสระน้อย, สนั่น การค้า

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเครื่องต้นแบบวัดความชื้นข้าวเปลือกด้วยเครือข่ายอุปกรณ์รับรู้ไร้สาย 2) เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นแสดงผลค่าความชื้นข้าวเปลือกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ งานวิจัยนี้เลือกแบบแผนการทดลองประเภทขั้นต้น (Pre-Experimental Design) แบบ One-Shot Case Study กลุ่มตัวอย่างคือตัวอย่างข้าวเปลือกจำนวน 30 ตัวอย่าง

          ผลการวิจัยพบว่า 1) เครื่องต้นแบบวัดความชื้นข้าวเปลือกด้วยเครือข่ายอุปกรณ์รับรู้ไร้สายที่พัฒนาขึ้นแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วนคือ 1 ส่วนของแท่งวัดความชื้นทำหน้าที่ตรวจวัดค่าความชื้น ส่วนที่ 2 ตัวเครื่องวัดความชื้น ทำหน้าที่ประมวลผลค่าความชื้นและส่งค่าความชื้นผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายบลูทูธด้วยคลื่นความถี่ 2.4 GHz ระยะการรับส่งข้อมูล 5-10 เมตร เพื่อไปแสดงผลยังแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2) แอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วนคือ 1 ส่วนของการแสดงผลค่าความชื้นข้าวเปลือก ส่วนที่ 2 การคำนวณราคาขายข้าวเปลือก เมื่อวัดค่าความชื้นข้าวเปลือกเปรียบเทียบระหว่างเครื่องต้นแบบกับเครื่องมาตราฐานพบว่าเครื่องต้นแบบสามารถวัดค่าความชื้นได้ที่ระดับความชื้น 1-100% ค่าความผิดพลาดสูงสุด 0.5% และมีค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสูงสุด 3.9% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.