กระบวนการคิดสร้างสรรค์การเล่าเรื่องข้ามสื่อในรายการเดอะแมสซิงเกอร์

จิรศักดิ์ ก้อนพรหม, ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มุ่งกระบวนการ และปัจจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมการเล่าเรื่องข้ามสื่อในรายการเดอะแมสซิงเกอร์ ของกลุ่มนักคิด และแฟน เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ และประโยชน์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ในยุคสื่อหลอมรวม โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดสร้างสรรค์การเล่าเรื่องข้ามสื่อของกลุ่มนักคิด และแฟน และ 2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค ในกระบวนการเล่าเรื่องข้ามสื่อของกลุ่มนักคิด และแฟนด้วยระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มนักคิดของบริษัทเวอร์คพอยท์ผู้ผลิตรายการเดอะแมสซิงเกอร์จำนวน 5คนและแฟนรายการผู้สร้างสรรค์การเล่าเรื่องข้ามสื่อเป็นคนแรก

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) กระบวนการการคิดสร้างสรรค์ที่สำคัญที่สุดในการผลิตเนื้อหาการเล่าเรื่องข้ามสื่อ คือ กระบวนการตัดสินใจโดยหัวหน้านักคิดผ่านการประชุมอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดสร้างสรรค์การเล่าเรื่องข้ามสื่อของนักคิดประกอบด้วยปัจจัยภายนอกคือค่านิยมขององค์กร สิ่งแวดล้อมในการทำงาน และการแข่งขันในอุตสาหกรรมดิจิทัล และปัจจัยภายในคือความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญ ความชาญฉลาด ลีลาการรู้คิด แรงจูงใจ และการนึกฝัน 3) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดสร้างสรรค์การเล่าเรื่องข้ามสื่อจากรายการเดอะแมสซิงเกอร์ของกลุ่มแฟน คือการมีทักษะในเชิงศิลปะ ร่วมกับความอยากเป็นเจ้าของ และความต้องการแบ่งปันประสบการณ์ทางออนไลน์ 4) ปัญหาและอุปสรรค คือปัญหาเรื่องความสนใจของคนดูเปลี่ยนทุกวัน ปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์การเผยแพร่ ปัญหาความไม่ตั้งใจทุ่มเทของคนทำ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.