Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 7, No 1 (2014): วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 84,000 Dhamma Khandhas are for Scholars, Not for Educators Abstract   PDF
Kirti Bunchua
 
Vol 10, No 1 (2017): วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 10 ฉบับ 1 A comparative study of strategic management utilized by European and Japanese car dealerships in Thailand Abstract   Untitled
Sookchok Thongsook ulran
 
Vol 11, No 1 (2018): วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 A Study of the Satisfaction of the Secondary School Lunch Program at Rajinibon School Abstract   Untitled
พันธิภา สกุณี, ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย
 
Vol 9, No 1.1 (2016): วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ Attitudes towards Growth and Future of Limited Liability Partnership in India Abstract   Untitled
Aman Mishra
 
Vol 9, No 2 (2016): วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 บุพปัจจัยที่มีผลต่อผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ประเภทโรงแรมขนาดกลางในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ระเบียงเศรษฐกิจ) ภาคตะวันออก Abstract   Untitled
ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
 
Vol 9, No 2.1 (2016): วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ บุพปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจบริการผู้สูงอายุ ในประเทศไทย Abstract   Untitled
พระมหาสุราช เมาลิชาติ
 
Vol 12, No 1 (2019): วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 บุพปัจจัยของผู้บริหารสถานศึกษาครู และการร่วมมือของชุมชนในการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานประถมศึกษาสมุทรปราการ Abstract   Untitled
กัญจนภัค คำปรีชา
 
Vol 9, No 1.1 (2016): วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ บุคลิกภาพ ทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใช้สินค้าของผลิตภัณฑ์ Artistry men ในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   Untitled
ณวัฒน์ เล้าวัฒกีพงศ์
 
Vol 8, No 2 (2015): วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 บทบาทของอาจารย์ในการส่งเสริมจริยธรรมแก่นักศึกษา Abstract   PDF
รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์
 
Vol 11, No 2 (2018): วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจำลองสถานการณ์ เรื่อง เวอร์เนียร์คาลิเปอร์และไมโครมิเตอร์ Abstract   Untitled
ระวิพรขนิษฐ์ สนิทพ่วง
 
Vol 10, No 2 (2017): วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารหม้อไฟเกาหลีในเขตพื้นที่สยามสแควร์ Abstract   Untitled
ศุภลักษณ์ ฉัตรวิเศษ
 
Vol 10, No 1 (2017): วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 10 ฉบับ 1 พฤติกรรมการออมของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   Untitled
กนกพล สมวรรณ
 
Vol 10, No 2 (2017): วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเลือกซื้อไข่ไก่ของประชาชน ในกรุงเทพมหานคร Abstract   Untitled
พัชราพรรณ มณีโชติ
 
Vol 11, No 2 (2018): วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤติกรรมในการเข้าชมและติดตามเว็บไซต์ 3 แบรนด์: Lazada TH, Shopee TH และ 11Street TH ของประชากรในกรุงเทพมหานคร Abstract   Untitled
ดารุวรรณ์ พลาชัย
 
Vol 7, No 1 (2014): วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 กรอบแนวคิดในการออกแบบระบบการเรียนการสอนผ่านอิเลิร์นนิ่งแบบร่วมมือ สำหรับนักศึกษาที่มีความแตกต่างทางพหุปัญญา Abstract   PDF
ประเสริฐ แซ่เอี๊ยบ
 
Vol 11, No 2 (2018): วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กระบวนการบำบัดผู้เสพยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการคืนคน (เคย) ดี สู่การเป็นคนดีอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาภาคเหนือ Abstract   Untitled
วลีรัตน์ แสงไชย
 
Vol 10, No 2 (2017): วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กระบวนการแสวงหาแหล่งสารสนเทศในการนำเสนอข่าวกีฬาของหนังสือพิมพ์ไทยในยุคสื่อหลอมรวม Abstract   Untitled
เยาวพา ดาวเรือง
 
Vol 9, No 2.1 (2016): วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ กรณีศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการ ชาวต่างประเทศในการเลือกใช้บริการของโรงแรมไอบิส และโรงแรมโนโวเทลในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   Untitled
ฉัตรชัย สิริวาณีปกรณ์
 
Vol 10, No 1 (2017): วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 10 ฉบับ 1 กลยุทธ์การบริหารระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Abstract   Untitled
ไพฑูรย์ แจ่มพันธ์
 
Vol 9, No 2.1 (2016): วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ กลยุทธ์การพัฒนาร้านค้าปลีก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตาม แนวตะเข็บการค้าชายแดนประเทศไทย Abstract   Untitled
ธนัตถ์สัณห์ พงษ์วร
 
Vol 9, No 1 (2016): วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อเว็บไซต์ของธุรกิจสปาที่ประสบความสำเร็จ Abstract   Untitled
กัญญ์นัชชา บุนนาค
 
Vol 8, No 2.1 (2015): วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 8 ฉบับพิเศษ กลยุทธ์การจัดการสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ของธุรกิจโรงแรม : กรณีศึกษาโรงแรมในเครือ เกษมกิจ กรุ๊ป Abstract   PDF
สัญญลักษณ์ เหมือนดาว
 
Vol 9, No 1.1 (2016): วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ กลยุทธ์การตลาดธุรกิจสายการบินโดยสารที่ส่งอิทธิพล ต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของผู้โดยสารชาวไทย กรณีศึกษาเปรียบเทียบสายการบินไทยสมายล์ และสายการบินราคาประหยัด Abstract   Untitled
สุภาวดี บุญญาลงกรณ์
 
Vol 9, No 2.1 (2016): วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ กลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวของผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคตะวันออกของประเทศไทย Abstract   Untitled
พระสมบัติ ระสารักษ์
 
Vol 10, No 1 (2017): วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 10 ฉบับ 1 กลยุทธ์ส่งเสริมการบริหารจัดการสำนักปฏิบัติธรรม กรุงเทพมหานคร Abstract   Untitled
พระครูประโขติ ธรรมารักษ์
 
1 - 25 of 341 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>